Två nya namn i in­ne­ban­dyns VM-kval­trupp

Göteborgs-Posten - - Sport -

Två de­bu­tan­ter har ta­gits ut i in­ne­ban­dyns trupp till VM-kva­let – mål­vak­ten Vik­tor Kas­ten­gren och bac­ken Vik­tor Nys­tedt.

Den 30 ja­nu­a­ri till 2 feb­ru­a­ri mö­ter det svens­ka herr­lands­la­get Ukrai­na, Po­len och Slo­ve­ni­en i VM-kva­let i dans­ka Fred­rik­shamn.

För­bunds­kap­te­nen Mi­kael Hill har ta­git ut en er­fa­ren trupp.

”Vi fort­sät­ter på den in­slag­na lin­jen från 2019. Den här trup­pen in­ne­hål­ler be­tyd­ligt mer eta­ble­ra­de spe­la­re än i VM-kva­let för två år se­dan. Vi har haft många spe­la­re som har fått chan­sen att vi­sa upp sig. Nu vill vi fo­ku­se­ra på dem vi har job­bat ex­tra med. Men det finns själv­klart chans att slå sig in un­der årets gång”, sä­ger Hill i ett press­med­de­lan­de.

Väx­jös 20-åri­ge mål­vakt Vik­tor Kas­ten­gren och IBK Da­lens 23-åri­ge back Vik­tor Nys­tedt gör A-lands­lags­de­but.

”Kas­ten­gren har en väl­digt sta­bil bak­grund från U19-lands­la­get där vi im­po­ne­ra­des av hans ni­vå. Han gjor­de en fin förs­ta sä­song med Väx­jö i fjol. Det här är ett bra till­fäl­le att ge ho­nom vik­tig in­ter­na­tio­nell er­fa­ren­het, ef­tersom han är med och slåss om två plat­ser till VM i de­cem­ber”, sä­ger Hill.

”Nys­tedt har en speed som gör ho­nom väl­digt spän­nan­de och som vi tror kan gö­ra skill­nad även in­ter­na­tio­nellt.

”Jag har sett fram emot det här länge. Jag har ve­tat att jag har va­rit ak­tu­ell och för­sökt käm­pa för att få chan­sen” sä­ger Nys­tedt.

Sve­ri­ge för­lo­ra­de den se­nas­te VM-fi­na­len, 2018, mot Fin­land. Näs­ta VM går i Helsing­fors den 4-12 de­cem­ber.

Bild: Per Wiklund

Gustav Frit­zell är Pix­bos en­de spe­la­re i VM-kva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.