”Me­di­cinskt mi­ra­kel” gav en bel­gisk sla­lom­suc­cé

Göteborgs-Posten - - Sport - Wik­tor Num­me­lin TT

Se upp i bac­kar­na – här kom­mer Bel­gi­en!

22-åri­ge Ar­mand Mar­chant är vin­terns sen­sa­tion i sla­lom­pis­ten med re­sul­tat som ing­en an­nan bel­ga­re va­rit i när­he­ten av. Nu sik­tar det ”me­di­cins­ka mi­rak­let” på en hi­sto­risk pall­plats.

Re­sul­tatra­den 28–18–5 i sä­song­ens tre förs­ta världs­cup­täv­ling­ar lå­ter vis­ser­li­gen sna­ra­re som hyf­sat än sen­sa­tio­nellt.

Än­då har det räckt för att ge helsi­dor i den na­tio­nel­la pres­sen.

”Mar­chant choc­kar skid­värl­den”, ro­par Het Laats­te Ni­euws, se­dan 22-åring­en från det lil­la Thi­mis­ter ut­an­för Liège, no­te­rat bäs­ta tid i and­ra åket i Zagreb i sön­dags och slu­tat ba­ra två ti­on­de­lar från pal­len.

In­sat­ser­na har gjorts med höga start­num­mer runt 40- och 50-strec­ken. Och ef­ter ett par års elän­de som ha­de fått de fles­ta and­ra att ge upp.

– Min dok­tor kal­lar mig för ett me­di­cinskt mi­ra­kel, be­rät­ta­de 22-åring­en själv för tid­ning­en Het Ni­u­ews­blad i no­vem­ber.

Då var han änt­li­gen re­do för världs­cu­pen igen, ef­ter mer än två år som be­fa­rad id­rotts­in­va­lid.

Stor­ta­lang­en Mar­chant ha­de just ta­git si­na förs­ta världs­cup­po­äng i sla­lom, när han kra­scha­de re­jält un­der en täv­ling i Adel­bo­den i bör­jan av ja­nu­a­ri 2017. Ben­brott, sön­der­slit­na li­ga­ment och en knä­skål ur led följ­des av sju ope­ra­tio­ner un­der de kom­man­de åren.

Än­då gav han ald­rig upp.

– Det här är be­lö­ning­en för två års ar­be­te i ga­lä­rer­na, sä­ger Mar­chant till tid­ning­en Le So­ir ef­ter fem­te­plat­sen i sön­dags.

För Bel­gi­en väc­ker in­sat­sen hopp om fram­gång­ar i en id­rott där man ti­di­ga­re mest an­setts som

ett skämt. Vin­te­rid­rott har över­lag va­rit allt an­nat än en bel­gisk spe­ci­a­li­tet.

Nu finns även, för­u­tom Mar­chant, den ett år yng­re Sam Maes, som vann brons i bå­de sla­lom och stor­sla­lom i ju­ni­or-VM i vå­ras. Trots att Bel­gi­ens högs­ta ”bergs­topp” in­te är hög­re än 694 me­ter är dess­utom skid­in­tres­set ovän­tat stort och ut­brett. Var­je år skic­kas näs­tan samt­li­ga bel­gis­ka sjät­teklas­sa­re iväg på en ob­li­ga­to­risk ski­dre­sa till Al­per­na.

Ar­mand Mar­chant hop­pas spä på in­tres­set än­nu mer när sla­lomcu­pen nu går in i ett par in­ten­si­va vec­kor med fem täv­ling­ar i ja­nu­a­ri – när­mast i klas­sis­ka Ma­don­na di Cam­pig­lio på ons­da­gen.

Lands­lags­le­da­ren Ka­ren Per­syn är op­ti­mis­tisk:

– När jag såg hans knä trod­de jag att han ald­rig skul­le kom­ma till­ba­ka. Men ingen­ting är omöj­ligt. Ar­mand har ka­pa­ci­tet för att stå på pal­len, sä­ger hon till Le So­ir.

Bild: Gabri­e­le Fac­ci­ot­ti

Bel­gis­ke sla­lomå­ka­ren Ar­mand Mar­chant jub­lar ef­ter fem­te­plat­sen i världs­cup­täv­ling­en i Zagreb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.