Brän­der­na kom­mer in­te att stop­pa Austra­li­an Open

Göteborgs-Posten - - Sport -

ATP:s spe­lar­råd an­ser att ar­ran­gö­ren av Austra­li­an Open-ten­ni­sen bör över­vä­ga att skju­ta upp Grand Slam-tur­ne­ring­en på grund av de om­fat­tan­de skogs­brän­der­na. – Men det är in­te tro­ligt, sä­ger Craig Ti­ley.

Ord­fö­ran­den i Austra­li­ens ten­nisför­bund sä­ger att pro­gno­sen är god och att man gör allt för att brän­der­na in­te ska på­ver­ka ten­nistur­ne­ring­en som star­tar i Mel­bour­ne den 20 ja­nu­a­ri. Kva­let in­leds re­dan näs­ta vec­ka.

– De när­mas­te brän­der­na är 100tals kilo­me­ter bort. Och vi har gett ex­tra re­sur­ser till att kun­na ana­ly­se­ra, över­va­ka och lo­gis­tiskt säk­ra tur­ne­ring­ens ge­nom­fö­ran­de, sä­ger Ti­ley.

– Det kom­mer att fin­nas ex­per­ter som ska ana­ly­se­ra luft­kva­li­tén i Mel­bour­ne Park och vi job­bar all­tid nä­ra me­di­cinsk per­so­nal och and­ra lo­ka­la ex­per­ter. Häl­san och sä­ker­he­ten för spe­la­re, per­so­nal och sup­port­rar har högs­ta pri­o­ri­tet.

Om luft­kva­li­tén blir för då­lig på grund av brand­rök kan do­ma­re stop­pa mat­cher­na, pre­cis som de gör vid ex­trem het­ta el­ler regn. Mel­bour­ne Park har dock tre sto­ra are­nor med tak och det finns åt­ta and­ra in­om­hus­ba­nor, så det lär in­te bli någ­ra stör­re för­se­ning­ar i spelsche­mat på grund av rök.

Det är No­vak Djo­ko­vic, ord­fö­ran­de i spe­lar­rå­det i ATP, som fö­re­sla­git att man skju­ter på Grand Slam-tur­ne­ring­en om in­te för­hål­lan­de­na i det brand­här­ja­de lan­det för­bätt­ras.

Austra­li­an Open ska skän­ka mot­sva­ran­de 650 kro­nor för var­je ser­ve­ess som slås i tur­ne­ring­en till off­ren för brän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.