rtis­ter och sim­ma­re på be­sök

Renée Ny­berg har bju­dit in ett nytt gäng kän­di­sar till Stock­holms skär­gård – och hon vill få si­na gäs­ter att tri­vas.

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - He­le­na Björkvall/TT

I sä­song­ens förs­ta av­snitt med­ver­kar ar­tis­ter­na Ben­ja­min Ingros­so och Björn Skifs samt sim­ma­ren Sa­rah Sjö­ström.

– Ben­ja­min är ett fan av Skifs, han är väl­digt in­spi­re­rad av ho­nom så det blev ett ro­ligt mö­te. Vi får till och med hö­ra dem sjunga till­sam­mans. Och så för­sö­ker Sa­rah lä­ra Ben­ja­min att sim­ma li­te bätt­re, sä­ger Renée Ny­berg.

And­ra gäs­ter som dy­ker upp un­der sä­song­en är bland and­ra Ma­le­na Ern­man, Inge­mar Sten­mark, Pe­ter Fors­berg och Mag­da­le­na Fors­berg.

– Någon­ting jag har sla­gits av är hur al­la id­rotts­stjär­nor vitt­nar om att de in­te har kun­nat nju­ta av si­na fram­gång­ar när de på­gick. Det har jag för­sökt lä­ra mig någon­ting av – att nju­ta av da­gen, sä­ger Ny­berg.

Fo­to: TV4

Be■ja­mi■ I■gros­so la­gar e■ ita­lie■sk pas­ta­rätt till mid­dage■ i ”Re■ées bryg­ga”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.