Konst­nä­ren John Bal­des­sa­ri är död

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Konst: Den ame­ri­kans­ke konst­nä­ren John Bal­des­sa­ri har av­li­dit, 88 år gam­mal, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Han be­trak­tas som en för­grunds­fi­gur in­om den ame­ri­kans­ka kon­cep­tu­el­la kons­ten, och ska­pa­de ge­nom he­la sin kar­riär hu­mo­ris­tisk och pro­vo­ka­tiv konst för att ut­ma­na konst­när­li­ga nor­mer och grän­ser.

På 1970-ta­let ska­pa­de han ett verk där han fil­ma­de sig själv när han skrev ner me­ning­en ”jag kom­mer in­te gö­ra nå­gon mer trå­kig konst” i ett an­teck­nings­block.

Un­der sam­ma år­tion­de blev han så trött på sin egen konst att han tog med si­na verk till en be­grav­nings­by­rå och lät kre­me­ra dem. Han ba­ka­de se­na­re in as­kan i ka­kor som i sin tur ställ­des ut i en konst­hall i New York un­der nam­net ”The cre­ma­tion pro­ject”, skri­ver The Gu­ar­di­an.

I mars öpp­nar en stor ut­ställ­ning med John Bal­des­sa­ris verk ut på Mo­der­na mu­se­et i Stock­holm. (TT)

Ar­kiv­bild: Chris Piz­zel­lo

John Bal­des­sa­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.