Kol­di­ox­id­bud­ge­ten

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

För att in­te över­sti­ga en upp­värm­ning av kli­ma­tet på 1,5 gra­der jäm­fört med för­in­dust­ri­ell tid – fö­re 1850 – vil­ket är vik­tigt på grund av ris­ker för en ske­nan­de kli­ma­tef­fekt, så har FN:s kli­mat­pa­nel kom­mit fram till hur myc­ket ut­släp­pen kan va­ra mel­lan åren 1850 till 2100.

Med en san­no­lik­het på 66 pro­cent så be­hö­ver de mänsk­ligt or­sa­ka­de ut­släp­pen i at­mo­sfä­ren stan­na på max 2 620 gi­ga­ton (mil­jar­der ton) kol­di­ox­id. Fram till 2018 ha­de vi för­bru­kat drygt 2 250 gi­ga­ton och med den ut­släppstakt vi har är bud­ge­ten pas­se­rad in­om mind­re än tio år. Men med en fel­mar­gi­nal på 400 gi­ga­ton – det kan va­ra 400 gi­ga­ton mer, el­ler 400 mind­re i bud­ge­ten, så kan vi re­dan pas­se­rat de 2 620 ton, men vi kan ock­så ha fler år till vårt för­fo­gan­de.

Från FN:s och fors­ka­res si­da fö­re­språ­kas för­sik­tig­hets­prin­ci­pen – man ska und­vi­ka ris­ken att ham­na i en ir­re­ver­si­bel kli­mat­för­änd­ring.

Bild: Stock­holm Ex­er­gi

Den förs­ta svens­ka, och en av de förs­ta över­hu­vud­ta­get, an­lägg­ning­ar­na för bio-CCS där man fång­ar in kol­di­ox­id från ett vär­me­verk och sam­ti­digt an­vän­der för­ny­ba­ra rå­va­ror gick i drift i Stock­holm i lu­ci­a­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.