Darj gläns­te in­för gam­la hem­ma­publi­ken

Göteborgs-Posten - - Sport - Philip Trol­lér philip.trol­[email protected]

Han bru­kar tä­ta i de­fen­si­ven. I EM-gen­re­pet, hem­ma i gam­la hem­ma­hal­len Estrad, gläns­te Max Darj plöts­ligt of­fen­sivt. – Det är kul att ge till­ba­ka bå­de som lag och som in­di­vid när det är så många som kom­mer och tit­tar och stöt­tar, sä­ger han.

Max Darj bru­kar ut­mär­ka sig med sitt fi­na för­svars­spel. Men i gen­re­pet mot Egyp­ten i Estrad bjöd mittsex­an på sin gam­la hem­ma­plan in­te ba­ra på starkt de­fen­sivt ar­be­te ut­an ock­så någ­ra rik­tigt tju­si­ga full­träf­far fram­åt.

Till slut lan­da­de han på fem mål, med vil­ket han blev mat­chens bäs­ta mål­skytt.

– Det är kul att ge till­ba­ka bå­de som lag och som in­di­vid när det är så många som kom­mer och tit­tar och stöt­tar. Vi­sa att man är på tår­na och bju­der på bra hand­boll. När man väl spe­lar lands­kam­per i Sve­ri­ge vill man att publi­ken ska kom­ma och då gäl­ler det för oss att step­pa upp ock­så, sä­ger han.

Att åter­vän­da till Estrad, hal­len där han till­bring­a­de sin hand­bollsvar­dag 2009–2017 och vann ett SM-guld med Alingsås HK 2015, me­nar han var spe­ci­ellt.

– Jag har till­bring­at näs­tan he­la mitt vux­na liv här. Det var kul, man fick li­te ex­tra ap­plå­der. Det var upp­skat­tat.

Och vem som var publi­kens fa­vo­rit gick in­te att ta mis­te på.

När Darj i bör­jan av den and­ra halv­le­ken öpp­na­de sitt mål­skyt­te höj­des de­ci­bel­ni­vån mar­kant i hal­len.

– Vi har ju ba­ra en spe­la­re i lands­la­get som har spe­lat i Alingsås så det var kanske där­för ... , sä­ger Darj och skrat­tar.

Han fort­sät­ter:

– Men jag har nog ald­rig gjort fem mål i lands­la­get!

– Det var ro­ligt att få spe­la li­te fram­åt.

För­bunds­kap­ten Kristjan Andrés­son var im­po­ne­rad av vad han fick se från 28-åring­en.

– Han är bra. Han får in­te så myc­ket spel fram­åt van­ligt­vis med tan­ke på att vi har ”Styc­ket” (Andre­as Nils­son) och Jesper Ni­el­sen där, men i Bun­de­s­li­ga har han skött sig ut­märkt där, så kul för ho­nom att på hem­ma­plan få vi­sa upp sig.

Darj, som allt­så har spe­lat en hel del of­fen­sivt i klubb­la­get un­der hös­ten, själv stäl­ler sig dock skep­tisk till att han kan bli nå­got nytt svenskt an­falls­va­pen i EM.

– Det tror jag in­te, ha­ha, sä­ger lin­je­spe­la­ren.

Han fort­sät­ter:

– Jag tar det jag får. Jag för­sö­ker gö­ra det så bra som möj­ligt varen­da mi­nut på plan. Fram­åt, bak­åt, det är ba­ra att gö­ra det så bra som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.