Fak­ta: Frö­bergs tips – så gör du trä­ning­en till en va­na

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Gå in­te ut för hårt

Ett van­ligt miss­tag är att gå ut för hårt från bör­jan och för­sö­ka för­änd­ra allt på en gång.

– Många tän­ker att det ska bli en nystart och ut­går från en dröm­bild av sitt trä­nings­liv. Kanske vill de trä­na fy­ra gång­er i vec­kan, ta pro­me­na­der och äta nyt­ti­ga­re, sä­ger Cla­ra Frö­berg.

Hon tip­sar om att istäl­let ut­gå från hur trä­nings­å­ret 2019 såg ut och att fun­de­ra över hur du kan få ut störs­ta möj­li­ga ef­fekt över tid, av mins­ta möj­li­ga för­änd­ring. Om du trä­na­de en gång i vec­kan för­ra året, för­sök ad­de­ra ett pass per vec­ka. Om du in­te trä­na­de alls, bör­ja med en gång i vec­kan. – Trä­na hell­re li­te för li­te när du kom­mer igång igen så att du he­la ti­den läng­tar ef­ter att trä­na mer. Det är an­nars väl­digt lätt att man tit­tar till­ba­ka ef­ter var­je trä­nings­vec­ka och he­la ti­den kän­ner sig be­svi­ken. Fri­gör tid till trä­ning­en

Bo­ka in trä­ning­en i din ka­len­der och pac­ka trä­nings­väs­kan kväl­len in­nan.

– Ett miss­tag är att man tän­ker att man ska läg­ga till mas­sa sa­ker i sitt nya liv, men in­te fri­gör tid till det. Det bäs­ta sät­tet att få nya va­nor är att ska­pa ru­ti­ner. Det gör man ge­nom att fri­gö­ra tid i sin ka­len­der och bo­ka in sa­ker, sä­ger Cla­ra Frö­berg.

Vän­ta in­te in mo­ti­va­tio­nen

Sitt in­te hem­ma och vän­ta på att mo­ti­va­tio­nen ska kom­ma, den upp­står in­te ur tom­ma in­tet ut­an det kan ta tid och mo­ti­va­tio­nen kom­mer of­ta med nya ru­ti­ner och va­nor.

Cla­ra Frö­berg sä­ger att det hand­lar om att in­se att trä­ning­en kanske in­te kom­mer att kän­nas sär­skilt kul i bör­jan.

– Men om du be­stäm­mer dig nu för att gå till gym­met en gång i vec­kan och gå hem från job­bet en gång i vec­kan och det känns bra ef­ter en vec­ka, fort­sätt med det en vec­ka till. Och när det känns som att det in­te är en för­änd­ring läng­re kan du läg­ga till fler sa­ker. – Det är jät­te­van­ligt att folk sä­ger att de vill kom­ma och trä­na hos mig, men att de ba­ra be­hö­ver bli li­te mer välträ­na­de först. Men det bäs­ta sät­tet att bör­ja gö­ra sa­ker är att ba­ra gö­ra dem.

Krång­la in­te till det

Håll det en­kelt och tänk kon­ti­nu­i­tet sna­ra­re än sats­ning.

– Du be­hö­ver in­te kö­pa nya skor el­ler klä­der. Du be­hö­ver in­te äta på nå­got sär­skilt sätt. Ad­de­ra små go­da va­nor. Det hand­lar om små in­sat­ser på lång sikt. Det är jät­tetrå­kigt det jag sä­ger, det finns ing­et sex­igt med det, sä­ger Cla­ra Frö­berg.

Hon sä­ger att trä­nings­bran­schens störs­ta pro­blem är att man vill säl­ja in trä­ning som nå­got avan­ce­rat, unikt och svårt.

– Men du kan gå in på ett gym och ta en boll som väger tio ki­lo och kas­ta runt den i 20 mi­nu­ter så har du ett jät­te­bra trä­nings­pass.

Så kan du trä­na

Cla­ra Frö­bergs bäs­ta tips är att gö­ra öv­ning­ar som du gör i var­da­gen men med en be­last­ning, som en boll, han­tel el­ler kett­le­bell och gö­ra krop­pens grund­rö­rel­ser du an­vän­der i var­da­gen.

Det hand­lar om att bö­ja krop­pen ge­nom knä­böj, går, fäl­la höf­ten ge­nom ut­fall, dra mot dig och pres­sa från dig.

– Då har du ett jät­te­bra trä­nings­upp­lägg.

Bild: Christi­ne Ols­son

Fri­gör tid till trä­ning­en.

Bild: Fred­rik Sand­berg

Gå in­te ut för hårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.