Britt-Ma­rie Matts­son: Kon­flik­ten har för­änd­rat spel­pla­nen för de­mo­kra­ter­na

Göteborgs-Posten - - Världen - Britt-Ma­rie Matts­son britt-ma­rie.matts­[email protected]

Om en må­nad hålls det förs­ta pri­mär­va­let. Men riks­rät­ten och Iran för­änd­rar he­la upp­tak­ten till pre­si­dent­va­let. De­mo­kra­ter­nas stra­te­gi kull­kas­tas. Och Do­nald Trumps fram­tid är ock­så osä­ker.

När de förs­ta kraft­mät­ning­ar­na in­om de­mo­kra­ter­na och re­pu­bli­ka­ner­na in­leds i feb­ru­a­ri – med par­ti­mö­ten (caucus) i Io­wa och pri­mär­val i New Hampshi­re – kon­cen­tre­ras van­ligt­vis det po­li­tis­ka in­tres­set till kan­di­da­ter­nas drag­kamp om väl­jar­na. I år är det ett öp­pet fält hos de­mo­kra­ter­na me­dan re­pu­bli­ka­ner­na hit­tills slu­tit upp bakom Do­nald Trump som sö­ker om­val. Någ­ra re­pu­bli­ka­ner har avi­se­rat att de vill er­sät­ta Trump, ing­en har dock på all­var kom­mit ur start­bloc­ken.

Men riks­rät­ten har re­dan satt de gam­la reg­ler­na ur spel och med den dra­ma­tis­ka ut­veck­ling­en av kon­flik­ten med Iran har val­rö­rel­sen yt­ter­li­ga­re kom­pli­ce­rats.

Riks­rätt­så­ta­let mot Trump – som det de­mo­kra­tiskt do­mi­ne­ra­de re­pre­sen­tant­hu­set be­slu­tat om – har än­nu in­te förts över till se­na­ten för av­gö­ran­de. De­mo­kra­ter­na, med tal­man­nen Nan­cy Pe­lo­si i spet­sen, krä­ver ett an­tal klar­gö­ran­den från den re­pu­bli­kanskt do­mi­ne­ra­de se­na­ten för att pro­ces­sen skall gå vi­da­re.

Här hand­lar det om hur se­na­tens be­hand­ling skall gå till. Det är oklart om vitt­nen skall kal­las, om pre­si­den­ten själv skall fram­trä­da, hur ord­fö­ran­den i högs­ta dom­sto­len skall han­te­ra en rad frå­gor när den for­mel­le ord­fö­ran­den i se­na­ten, vice­pre­si­den­ten, får en an­norlun­da roll. För att kal­la vitt­nen be­hö­ver de­mo­kra­ter­na att fy­ra re­pu­bli­ka­ner går med på det.

Se­na­tens re­pu­bli­kans­ke ma­jo­ri­tets­le­da­re Mit­ch McCon­nell har sagt att han sam­ord­nar he­la upp­läg­get med Vi­ta hu­set. Det­ta har de­mo­kra­ter­na kri­ti­se­rat med hän­vis­ning till att kon­gres­sen har en grans­kan­de upp­gift av pre­si­dent­mak­ten.

När riks­rät­ten når se­na­ten mås­te al­la se­na­to­rer fin­nas på plats. Det in­ne­fat­tar de två de­mo­kra­tis­ka front­fi­gu­rer­na i pri­mär­va­len, Ber­nie San­ders och Eli­za­beth War­ren. De mås­te läm­na val­rö­rel­sen på plats, möj­li­gen un­der fle­ra vec­kor, och läm­na fäl­tet fritt för topp­nam­net Joe Bi­den och upp­stic­ka­ren Pe­te But­ti­gi­eg. Bi­den ham­nar ock­så i fo­kus för riks­rät­ten ef­tersom det är Trumps öns­kan att Ukrai­na skul­le ut­re­da Bi­den som för­an­lett he­la pro­ces­sen.

San­ders, War­ren och But­ti­gi­eg är just nu mag­ne­ter för kam­panj­peng­ar me­dan Joe Bi­den haft svå­ra­re att få in de sto­ra sum­mor som hans opi­ni­ons­mäs­si­ga för­språng egent­li­gen skul­le in­ne­bä­ra.

Men al­la de de­mo­kra­tis­ka kan­di­da­ter­na lig­ger i un­der­läge mot Do­nald Trump som en­ligt de se­nas­te in­sam­lings­upp­gif­ter­na på kort tid fått in dub­belt så myc­ket – över 40 mil­jo­ner dol­lar – som nå­gon av de de­mo­kra­tis­ka kan­di­da­ter­na.

Det de­mo­kra­tis­ka par­ti­et ut­nytt­jar al­la till­gäng­li­ga da­ta­ba­ser för att nå po­ten­ti­el­la bi­drags­gi­va­re och be­skri­ver un­der­läget i peng­ar med ord som ”pa­nik” och

”ka­ta­strof”. Men ingen­ting ty­der på att topp­kan­di­da­ter­na be­hö­ver be­kym­ra sig för ebb i kas­san. Det oro­väc­kan­de för de­mo­kra­ter­na är i stäl­let att Trumps och det re­pu­bli­kans­ka par­ti­ets för­språng i ka­pi­tal speg­lar att det hit­tills fun­nits stör­re en­tu­si­asm för ett åter­val av Trump än för upp­slut­ning bakom nå­gon av de de­mo­kra­tis­ka kan­di­da­ter­na.

Hur Iran­kon­flik­ten kom­mer att på­ver­ka Trumps ställ­ning är dock än­nu oklart. De­mo­kra­ter­na krä­ver att den fort­sat­ta ame­ri­kans­ka stra­te­gin skall un­der­stäl­las kon­gres­sen. Och det är på­fal­lan­de för­sik­ti­ga kom­men­ta­rer från re­pu­bli­ka­ner i kon­gres­sen, vil­ket ty­der på att det in­te finns en en­kel upp­ställ­ning bakom Trumps be­slut att dö­da den irans­ke ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni.

Det är möj­ligt att So­lei­ma­ni är be­tyd­ligt far­li­ga­re som död för USA och sta­bi­li­te­ten i re­gi­o­nen, än vad han var då han var vid liv.

Iran lig­ger som ett mörkt moln över val­kam­pan­jen och de de­mo­kra­tis­ka kan­di­da­ter­na har re­dan fått läg­ga om si­na kam­pan­jer från de rent in­ri­kes­po­li­tis­ka frå­gor­na till ut­ri­kes­po­li­ti­ken. Riks­rät­ten finns ock­så som ett osä­ker­hets­mo­ment.

Iran har även ti­di­ga­re haft på­ver­kan på ett ame­ri­kanskt val. 1979 togs USA:s am­bas­sad­per­so­nal som giss­lan och det som be­skrevs som hand­fal­len­het från pre­si­dent Jim­my Car­ters si­da led­de till att han ut­ma­na­des in­ternt i par­ti­et av Ted Ken­ne­dy. Det var en makt­kamp som för­sva­ga­de par­ti­et och Car­ter, och som in­te av­gjor­des för­rän vid kon­ven­tet då Ken­ne­dy gav upp och Car­ter no­mi­ne­ra­des. Men vid va­let någ­ra må­na­der se­na­re för­lo­ra­de Car­ter va­let till Ro­nald Re­a­gan, som haft den oupp­kla­ra­de kri­sen med Iran som en röd tråd ge­nom he­la kam­pan­jen.

När nu det långa ma­ra­ton­lop­pet mot val­da­gen i no­vem­ber på all­var in­leds finns det allt­för många frå­ge­tec­ken för att nå­gon av kan­di­da­ter­na ska kän­na sig sä­ker. Riks­rät­ten och Iran för­änd­rar spel­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.