Ele­ver och vux­na strej­ka­de ut­an­för sko­lan

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­[email protected]

Ny­he­ter: Ef­ter att Karl Jo­hans­sko­lan med­de­lat att 15 tjäns­ter ska bort blev re­ak­tio­nen kraft­full från ele­ver och för­äld­rar. I går ge­nom­för­des en strejk.

Från pojkrum­met i rad­hu­set i Ang­e­red be­drev den unge man­nen, en­ligt dom­sto­len, en be­ty­dan­de knark­han­del. Där för­va­ra­des 138 900 kro­nor i en Guc­ci-väs­ka och en ba­stant guld­ked­ja. I för­rå­det på­träf­fa­de po­li­sen dess­utom ett fullt fun­ge­ran­de halv­au­to­ma­tiskt skjut­va­pen.

Den 26-åri­ge man­nen döms till tre års fäng­el­se för det grova va­pen­brot­tet och för ett om­fat­tan­de in­ne­hav av can­na­bis, am­fe­ta­min och alpra­zo­lam.

”Den fram­lag­da utred­ning­en ger ett myc­ket ro­bust stöd för på­stå­en­det att den till­ta­la­de haft all den nar­ko­ti­ka som har be­slag­ta­gits och att han haft den för för­sälj­ning, samt även tjä­nat en hel del eko­no­miskt på sin han­te­ring”, skri­ver dom­sto­len.

Ären­det in­led­des med en spa­ning mot en adress från vil­ken miss­tänk­ta dro­g­af­fä­rer på­gick. Vid ef­ter­föl­jan­de raz­zia hit­ta­des en hel del gods som be­kräf­ta­de den te­o­rin. Och in­te minst – en vid till­fäl­let skar­plad­dad halv­au­to­ma­tisk pi­stol med två till­hö­ran­de ma­ga­sin och fem pa­tro­ner.

När 26-åring­en för­sök­te stic­ka från plat­sen, ha­de han en plast­på­se med ett ki­lo ma­riju­a­na i bi­len. Ef­ter att ha sut­tit tyst un­der sto­ra de­lar av häkt­nings­ti­den, gav man­nen sin för­kla­ring un­der rät­te­gång­en. En­ligt ho­nom ha­de en kom­pis med akut för­föl­jel­se­ma­ni läm­nat in för ho­nom okän­da väs­kor strax fö­re gri­pan­det, och han själv ha­de ing­en aning om in­ne­hål­let.

– Och de peng­ar som låg i mitt rum är sam­la­de be­spa­ring­ar och pro­vi­sio­ner för bil­för­sälj­ning­ar och för svar­ta mål­nings­ar­be­ten, kon­sta­te­ra­de 26-åring­en.

Un­der utred­ning­en blev man­nen pres­sad av för­hörs­le­da­ren med frå­gor om fram­för allt net­tot på hans bank­kon­to.

Vi har no­te­rat att du fått in när­ma­re en halv mil­jon kro­nor via Swish un­der det se­nas­te året. Vad sä­ger du om det? und­ra­de po­lis­man­nen.

– Ingen­ting.

Kan du re­do­vi­sa vad det är för sum­mor och från vem el­ler vil­ka de kom­mer?

– Nej.

Var­för swishar oli­ka te­le­fon­num­mer sto­ra be­lopp till dig?

– Ing­en kom­men­tar. Man­nen vill in­te hel­ler pra­ta om de lap­par och lis­tor som fanns hem­ma hos ho­nom, och som en­ligt po­li­sen fö­re­fal­ler va­ra upp­ställ­ning­ar över skul­der som di­ver­se per­so­ner har till ho­nom.

För­u­tom tre års fäng­el­se för­ver­kas kon­tan­ter och fö­re­mål till ett vär­de av 380 000 kro­nor som 26-åring­en gjort an­språk på.

Man­nen döm­des i tings­rätt, men fri­a­des i hov­rätt i ett upp­märk­sam­mat fall av kid­napp­ning i Norr­land för ett par år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.