Blå­vitt sik­tar på bätt­re pla­ce­ring

All­tid som bäst un­der för­sä­song­en. Tills nu. 2020 ska bli ett an­norlun­da år för Amin Af­fa­ne – ett bätt­re år. Och det ska till­bring­as i IFK Gö­te­borg.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Sport: I går star­ta­de IFK Gö­te­borg de­cen­ni­ets förs­ta trä­nings­pass. ” I år kom­mer ing­en blå­vit att va­ra nöjd med en sjun­de­plats”, skri­ver GP:s krö­ni­kör.

Det har sett un­ge­fär li­ka­dant ut un­der någ­ra års tid nu. Så till den grad att det nog går att be­teck­nas som en trend.

Vi minns vin­tern 2018. Amin Af­fa­ne ha­de pre­cis an­slu­tit till IFK Gö­te­borg från AIK. Han skul­le bli en bä­ran­de spe­la­re, ha en nyc­kel­roll. Det såg ock­så lo­van­de ut. Af­fa­ne spe­la­de myc­ket un­der för­sä­song­en och in­för den all­svens­ka pre­miä­ren mot Trel­le­borg slog mitt­fäl­ta­ren fast att ”jag kän­ner mig 150-pro­cen­tig”. Det skul­le bli hans år. Vi minns ock­så vin­tern 2019. En fy­ra, fem ki­lo lät­ta­re Amin Af­fa­ne im­po­ne­ra­de i trä­nings­mat­cher­na. In­te minst mot nors­ka Sta­baek.

– Fort­sät­ter han att job­ba som han gjort finns det ing­en hejd, ing­en gräns, kon­sta­te­ra­de trä­na­ren Poya As­bag­hi ef­ter mat­chen. Af­fa­ne såg pånytt­född ut. Men så över­gick för­sä­song i täv­lings­sä­song. Ska­dor­na kom, start­plat­sen tap­pa­des och glan­sen kring Amin Af­fa­ne av­tog. Igen.

2018 star­ta­de mitt­fäl­ta­ren el­va mat­cher i all­svens­kan. 2019 ba­ra en in­nan han lå­na­des ut till Ör­gryte un­der hös­ten.

Med det där sagt är en frå­ga be­fo­gad att stäl­la: Vad hän­der 2020?

När IFK Gö­te­borg kör­de igång för­sä­song­en un­der ons­da­gen fanns Amin Af­fa­ne med ute på konst­grä­set i Pri­o­ri­tet Ser­ne­ke Are­na. Till­ba­ka med det blå­vi­ta klubb­mär­ket på brös­tet, men sam­ti­digt på väg åt ett an­nat håll än ti­di­ga­re.

– In­nan har jag all­tid va­rit som bäst på för­sä­song­en. Det har va­rit så läng­re till­ba­ka än åren i IFK ... Se­dan när man väl ska pre­ste­ra går jag ner­åt i stäl­let för upp­åt ef­tersom man har le­gat på max. Det är en trend som jag ska för­sö­ka bry­ta i år, sä­ger han.

Tå­la­mod är en nyc­kel i jak­ten på att lyc­kas. Mest kring trä­nings­upp­lägg.

Ti­di­ga­re år har Amin Af­fa­ne dund­rat på sten­hårt un­der vin­tern. Sat­sat på att kom­ma så bra för­be­redd som det ba­ra går till för­sä­song­en.

Det har gett ska­dor.

– Nu pra­ta­de jag li­te med Kal­le (Ols­son), fysträ­na­re, in­nan jag stack på le­dig­het, att jag kanske skul­le ta det li­te lug­na­re nu och föl­ja en kur­va i stäl­let för att va­ra så bra som möj­ligt i bör­jan. På så sätt är jag väl­digt mo­ti­ve­rad och tag­gad!

Är det svårt att hål­la till­ba­ka nu? Att in­te tryc­ka på li­ka myc­ket?

– Jag kom­mer ab­so­lut tryc­ka på, men jag har in­te trä­nat li­ka hårt un­der up­pe­hål­let. Jag har vi­lat och kört mer re­hab, sat­sat på ska­de­fö­re­byg­gan­de trä­ning. Se­dan är det för­sä­song, jag mås­te ta i och gö­ra mitt bäs­ta. Men jag kanske kan va­ra li­te smar­ta­re, tän­ka till li­te kring vis­sa sa­ker.

Det ska be­to­nas att Amin Af­fa­ne vill gö­ra allt det där i IFK Gö­te­borg – om det nu finns nå­gon som har fun­de­rat i and­ra ba­nor. Han har kon­trakt med klub­ben till som­ma­ren 2021 och någ­ra tan­kar på att läm­na finns in­te.

Ut­lå­ning­en till Ör­gryte var nyt­tigt, men det är blå­vit han ska va­ra på per­ma­nent ba­sis.

– Jag ser in­te min fram­tid nå­gon an­nan­stans. Jag ser att jag har al­la möj­lig­he­ter och fa­ci­li­te­ter att bli så bra som möj­ligt här. Ha­de jag in­te haft det ha­de jag kanske blic­kat nå­gon an­nan­stans, men det känns in­te som att nå­gon an­nan klubb kan ge mig de fa­ci­li­te­ter och möj­lig­he­ter­na som jag får här.

Hur myc­ket kän­ner du att det finns in­om dig?

– Jag kän­ner in­te att jag har nått den ni­vå som jag vill nå, min po­ten­ti­al. Det hand­lar om att gå in i mig själv och ut­veck­la det som jag in­te rik­tigt har kom­mit upp i ti­di­ga­re. Jag vet att det finns myc­ket i mig som in­te har kom­mit fram än. Se­dan är det här är ett år för mig där jag mås­te va­ra öd­mjuk, käm­pa väl

digt hårt, för­sö­ka lä­ra mig så myc­ket som möj­ligt och ta mi­na kliv. Jag ska in­te kom­ma in och tro att jag ska spe­la ba­ra för att jag ska spe­la. Det känns som en mo­rot för mig att gö­ra gre­jer som jag in­te har gjort för­ut, att ut­veck­la gre­jer som jag in­te har gjort in­nan i kar­riä­ren. Af­fa­ne fyl­ler i:

– Det hand­lar om kon­ti­nu­i­tet och vårt spel­sätt. Se­dan tror jag att det and­ra kom­mer kom­ma sam­ti­digt.

Sam­ti­digt som Amin Af­fa­ne (och res­ten av IFK Gö­te­borg, såklart) kör­de igång för­sä­song­en satt sport­chef Ken­net An­ders­son och över­blic­ka­de från läk­tar­håll. Hur tän­ker klub­ben kring mitt­fäl­ta­rens fram­tid?

– Vi får ut­vär­de­ra det pre­cis som de and­ra spe­lar­na här un­der må­na­der­na som kom­mer.

Hur ser du på Af­fa­ne och hans tid i IFK Gö­te­borg? Det har va­rit star­ka för­sä­song­er.

– Jag tyc­ker att han har sett okej ut he­la ti­den. Han är proff­sig som fa­sen och gör sitt jobb. Han är väl­digt bra på att lä­ra sig nya sa­ker, att han ut­veck­las rå­der det ing­en tve­kan om.

Räc­ker det 2020?

Bild: Da­ni­el Stil­ler

amin af­fa­ne är fast be­slu­ten om att bry­ta de ne­ga­ti­va mönst­ren. och fram­för allt vill han stan­na i Blå­vitt.

Bild: Da­ni­el Stil­ler

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.