Då­lig koll i väl­färds­sy­ste­men

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Hans-Gö­ran Gustafs­son

I dag går det att skri­va sig på vil­ken adress som helst, även nå­gon an­nans, ut­an nå­gon som helst kon­troll från sam­häl­lets si­da. För den som bor på adres­sen in­ne­bär det så klart sto­ra olä­gen­he­ter. Hund­ra­tals per­so­ner kan va­ra skriv­na på sam­ma adress och syf­tet med det­ta är för­stås att in­blan­da­de har eko­no­misk vin­ning av för­hål­lan­det.

Som re­gel är det vårt väl­färds­sy­stem som står för kost­na­den, allt­så skat­te­be­ta­lar­na. Det bor­de dock va­ra en­kelt att ska­pa kon­trol­ler vid rap­por­te­ring till folk­bok­fö­ring­en när re­dan nå­gon an­nan finns re­gi­stre­rad på sam­ma adress. As­si­stan­s­er­sätt­ning är ett an­nat om­rå­de där det fus­kas.

Det­ta är för­stås ba­ra någ­ra få ex­em­pel på bris­ter i vå­ra sy­stem.

Hös­ten 2019 fram­kom det i en stat­lig ut­red­ning gjord av De­le­ga­tio­nen för kor­rek­ta ut­be­tal­ning­ar från väl­färds­sy­ste­men att upp­skatt­nings­vis 18 mil­jar­der ut­be­ta­las fel­ak­tigt från vå­ra väl­färds­sy­stem år­li­gen och 300 mil­jar­der se­dan 2005. Min upp­fatt­ning är att sy­ste­men byg­ger på en föråld­rad in­ställ­ning att al­la in­vå­na­re är är­li­ga, men det sam­häl­let finns in­te läng­re. Det be­hö­ver där­för i al­la sy­stem in­fö­ras kon­trol­ler, in­klu­si­ve sam­kör­ning av oli­ka re­gis­ter, in­nan nya upp­gif­ter läggs in.

När det gäl­ler in­komst­si­dan har det där­e­mot skett en om­fat­tan­de ut­bygg­nad av sy­ste­men för att sam­häl­let ska få in skatte­me­del. För van­li­ga in­komst­ta­ga­re sker en nog­grann da­to­ri­se­rad re­gi­stre­ring av in­koms­ter och för­må­ner. Man har från sam­häl­lets si­da fo­ku­se­rat på skat­te­in­koms­ter, men på ut­gifts­si­dan har det in­te va­rit li­ka no­ga.

I ett stör­re per­spek­tiv hål­ler folks för­tro­en­de för vå­ra myn­dig­he­ter på att krac­ke­le­ra när man ser att skatte­me­del miss­bru­kas och att kon­trol­len är då­lig. Myn­dig­he­ter­na själ­va har vi­sat allt­för li­tet in­tres­se för att rät­ta till det som in­te fun­ge­rar och från den po­li­tis­ka led­ning­en har in­tres­set va­rit svalt.

Ar­kiv­bild: Fred­rik Sand­berg

Cir­ka 18 mil­jar­der kro­nor per år be­ta­las fel­ak­tigt ut från vå­ra väl­färds­sy­stem. att skatte­me­del miss­bru­kas ur­hol­kar för­tro­en­det för vå­ra myn­dig­he­ter, skri­ver Hans-gö­ran gustafs­son. På bil­den fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na amn­ders­son (s).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.