Sko­gar­na brin­ner på din köt­tall­rik

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Jo­nas Nor­berg

Nöd­lä­ge har ut­lysts i Austra­li­en. I lör­dags upp­mät­tes tem­pe­ra­tu­ren till över 48 gra­der i för­or­ten Pen­rith ut­an­för Syd­ney. Skogs­brän­der ra­sar som be­räk­nas dö­da en halv mil­jard vil­da djur. Lång­sam­ma ko­a­lor hin­ner in­te un­dan el­den. Men ge­nom att äta växt­ba­se­rat kan vi ef­fek­tivt mot­ver­ka kli­mat­ka­ta­stro­fen.

Austra­li­ens sko­gar brin­ner på var­je köt­tall­rik som ser­ve­ras i Gö­te­borg. Det­ta ef­tersom en tred­je­del av hus­hål­lens kli­mat­på­ver­kan kom­mer från ma­ten och störs­ta de­len av de växt­hus­gas­ut­släp­pen är från ani­ma­lis­ka livs­me­del, en­ligt Na­tur­skydds­för­e­ning­en.

Nöt­kött or­sa­kar un­ge­fär 40 gång­er mer växt­hus­ga­ser än bö­nor, en­ligt Mat-kli­mat-lis­tan från Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet. Kor ra­par näm­li­gen ut me­tang­as och de­ras av­fö­ring av­ger lust­gas. Dess­utom läc­ker kol­di­ox­id ut från sköv­la­de sko­gar, som för­vand­lats till fo­der­od­ling­ar och be­tes­mar­ker.

Vi kan al­la äta ve­ge­ta­bi­liskt i med­käns­la med Austra­li­ens ko­a­lor och and­ra vil­da djur. Det är enkla­re än du tror. Sö­kor­det “ve­ganre­cept” ger oänd­ligt många bra träf­far på in­ter­net. Fram­ti­dens kli­mats­mar­ta mat är växt­ba­se­rad om vi ska ha nå­gon fram­tid över­hu­vud­ta­get.

Ar­kiv­bild: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.