Stripp­klubb får straffav­gift för natt­ar­be­te

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Stripp­klub­ben Wan­das har på­lagts en av­gift på 832 000 kro­nor för över­trä­del­se av ar­bets­tids­la­gen.

– Natt­ar­be­te är in­te häl­so­samt för krop­pen, sä­ger Pia Lin­dqvist, ju­rist på Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Grun­den i ar­bets­tids­la­gen är att ar­be­te mel­lan mid­natt och 05 in­te ska fö­re­kom­ma. Kol­lek­tivav­tal lik­som dis­pen­ser kan upp­hä­va för­bu­det.

Men stripp­klub­ben på And­ra Lång­ga­tan har var­ken kol­lek­tivav­tal el­ler dis­pens från ar­bets­tids­la­gen. Och åt­minsto­ne en an­ställd per­son ar­be­tar un­der öp­pet­ti­der­na som sträc­ker sig till an­ting­en 05 el­ler 06.

Det­ta upp­täck­te Ar­bets­mil­jö­ver­ket när de i fjol gjor­de in­spek­tion på stäl­let.

– Det hand­lar om de som står i kas­san, in­te de som ut­för dan­sen. De är egen­fö­re­ta­ga­re och om­fat­tas in­te, för­kla­rar Pia Lin­dqvist, in­spek­tionsju­rist på ver­ket.

Ar­bets­mil­jö­ver­ket har se­dan fem år rätt att ta ut sank­tions­av­gift från den ar­bets­gi­va­re som in­te följt ar­bets­tids­la­gen, ba­se­rat på an­tal otillåt­na ar­betstim­mar.

– Vi skul­le kun­nat ta ut av­gif­ten se­dan 2014, men det skul­le ha bli­vit orim­ligt. Så vi be­grän­sa­de ti­den till ett år. Där­med har de fått en väl­digt kraf­tig ra­batt, sä­ger Pia Lin­dqvist.

Be­lop­pet som räk­nats fram upp­går till 832 675 kro­nor.

Stripp­klub­ben har, en­ligt ju­ris­ten, in­te re­a­ge­rat på be­slu­tet. Klub­ben har fram till 14 ja­nu­a­ri på sig, där­ef­ter kan Ar­bets­mil­jö­ver­ket vän­da sig till för­valt­nings­rät­ten för att få ut peng­ar­na.

Bo­la­get som dri­ver Wan­das ha­de en­ligt den se­nas­te års­re­do­vis­ning­en, för 2018, en om­sätt­ning på 2,5 mil­jo­ner kro­nor.

GP har in­te lyc­kats nå sty­rel­se­le­da­mo­ten i bo­la­get. Supple­an­ten i sty­rel­sen, sva­rar på GP:s in­le­dan­de frå­ga, om av­gif­ten mot Wan­das: – Wan­das, vad är det? Man­nen sä­ger att han kän­ner sty­rel­se­le­da­mo­ten, men han vill in­te ge ut nå­got te­le­fon­num­mer till den­ne.

På Wan­das te­le­fon­num­mer sva­rar en kvin­na, att hon in­te är an­ställd ut­an ”ba­ra sva­rar i te­le­fon”. I öv­rigt har hon inga kom­men­ta­rer.

För ar­bets­gi­va­re som in­te har kol­lek­tivav­tal kan Ar­bets­mil­jö­ver­ket be­vil­ja un­dan­tag från för­bu­det mot natt­ar­be­te ”om ar­be­tet med hän­syn till dess art, all­män­he­tens be­hov el­ler and­ra sär­skil­da om­stän­dig­he­ter mås­te be­dri­vas mel­lan mid­natt och kloc­kan 5.”

Man kun­de tän­ka sig att stripp­klub­ben hän­vi­sar till den­na skriv­ning i ar­bets­tids­la­gen?

– Ren eko­no­misk vin­ning är in­te skäl för di­rektun­dan­tag från reg­ler­na. Så­da­na be­vil­jas där­e­mot för natt­öpp­na mat­re­stau­rang­er, sä­ger Pia Lin­dqvist.

Hon ger ett ex­em­pel på ett be­slut som fat­tats av ver­kets Stock­holms­kon­tor:

– Ett fö­re­tag som sak­na­de kol­lek­tivav­tal vil­le ha dis­pens för att stä­da an­komst­hal­lar­na nat­te­tid. Det av­slog vi. Där­e­mot ges dis­pens om det skul­le gäl­la plog­ning av land­nings­ba­nor­na nat­te­tid.

– Och här i Gö­te­borg har vi ny­li­gen lagt ett av­gifts­före­läg­gan­de mot ett fö­re­tag i Par­ti­hal­lar­na för att de bör­jat ar­be­tet kloc­kan 04.

Vi skul­le kun­nat ta ut av­gif­ten se­dan 2014, men det skul­le ha bli­vit orim­ligt.

Pia Lin­dqvist Ju­rist på Ar­bets­mil­jö­ver­ket

Bild: Ste­fan Berg

Wan­das på And­ra lång­ga­tan tving­as be­ta­la en straffav­gift ef­ter Ar­bets­mil­jö­ver­kets in­spek­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.