Nytt da­ta­sy­stem ska­par långa kö­er hos Kro­no­fog­den

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Fred­rik Lind­blom fred­rik.lind­[email protected]

Ett byte av da­ta­sy­stem har ska­pat ex­tre­ma vän­te­ti­der för den som an­sö­ker om be­tal­nings­före­läg­gan­de hos Kro­no­fog­den. – Det har gått tolv vec­kor och det har fort­fa­ran­de in­te hänt nå­got, sä­ger ad­vo­kat Pon­tus Påhls­son som är en av de be­rör­da.

Nu re­a­ge­rar JO och krä­ver svar av myn­dig­he­ten.

När en pri­vat­per­son el­ler ett fö­re­tag in­te be­ta­lar en skuld kan den som vän­tar på att få si­na peng­ar ta hjälp av Kro­no­fog­den, ge­nom att an­sö­ka om ett be­tal­nings­före­läg­gan­de, el­ler helt en­kelt ett krav­brev.

Ad­vo­kat Pon­tus Påhls­son har skic­kat in ett fler­tal an­sök­ning­ar å kli­en­ters väg­nar. Han för­kla­rar att för mind­re fö­re­tag kan det­ta va­ra en vik­tig del i verk­sam­he­ten.

– Man är van vid att an­vän­da sig av det­ta, för att det bru­ka­de gå snabbt. Man skic­ka­de in an­sö­kan och den gick di­rekt ge­nom Kro­no­fog­den ut till den som var skyl­dig peng­ar. Ut­an det­ta så kan he­la verk­sam­he­ter stan­na upp, för de får ju ald­rig sin in­komst, sä­ger Påhls­son.

Ef­ter att Kro­no­fog­den ti­di­ga­re i år in­för­de ett nytt hand­lägg­nings­sy­stem har han­te­rings­ti­den av an­sök­ning­ar vux­it, från da­gar till må­na­der.

Den se­nas­te an­sö­kan om ett be­tal­nings­före­läg­gan­de skic­ka­de Påhls­son i ok­to­ber.

– Det har gått tolv vec­kor och det har fort­fa­ran­de in­te hänt nå­got, sä­ger han.

Pro­ble­met gäl­ler främst ma­nu­el­la an­sök­ning­ar, som görs med bland an­nat blan­ket­ter. Det­ta sä­ger Kro­no­fog­dens pro­duk­tions­di­rek­tör Eva Car­lquist.

– Av tek­nis­ka skäl fick vi vän­ta med det ma­nu­el­la, men in­te det ma­ski­nel­la, när vi sat­te det nya IT-sy­ste­met i drift. Det­ta till­sam­mans med ett ökat an­tal ma­nu­el­la ären­den gjor­de så att vi in­te hann med in­flö­det, sä­ger hon.

Det­ta på­ver­kar bå­de små­fö­re­ta­ga­re och pri­vat­per­so­ner, som får vän­ta på att få in skul­der från de kun­der som in­te be­ta­lat si­na fak­tu­ror. Stör­re fö­re­tag, som till ex­em­pel in­kas­so­bo­lag, an­vän­der sig i stäl­let av ma­ski­nel­la me­to­der där en stor del av pro­ces­sen sköts au­to­ma­tiskt. De ma­ski­nel­la an­sök­ning­ar­nas han­te­rings­tid har där­för in­te på­ver­kats i li­ka stor ut­sträck­ning.

– Om folk får re­da på att det in­te hän­der nå­got om de in­te be­ta­lar si­na fak­tu­ror, det är ju helt öde­läg­gan­de för be­tal­nings­mo­ra­len i sam­häl­let. sä­ger Pon­tus Påhls­son.

Mel­lan au­gusti och sep­tem­ber har JO ta­git emot fem kla­go­mål gäl­lan­de pro­ble­met, och nu krä­ver de svar från Kro­no­fog­den.

I en re­miss skic­kad till Kro­no­fog­den ra­dar JO upp kla­gomå­len. I ett går det att lä­sa om en per­son som an­sök­te om ett be­tal­nings­före­läg­gan­de mot ett fö­re­tag i maj må­nad, men när JO i sep­tem­ber be­gär­de ut Kro­no­fog­dens hand­lägg­nings­no­te­ring­ar gäl­lan­de an­mä­lan, så fick de sva­ret att någ­ra så­da­na in­te fanns.

I ett an­nat kla­go­mål upp­ger den kla­gan­de att Kro­no­fog­den ska för­kla­rat för­se­ning­ar­na med ”se­mester­ti­der, myc­ket ba­lan­ser och system­byte”.

När JO i sep­tem­ber kol­la­de Kro­no­fog­dens in­for­ma­tion gäl­lan­de hand­lägg­nings­ti­der på ma­nu­el­la be­tal­nings­före­läg­gan­den var den 80 ar­bets­da­gar. På den ma­ski­nel­la var det mind­re, tre ar­bets­da­gar. I dag är den in­for­ma­tions­ru­ta på Kro­no­fog­dens hem­si­da, som ska in­for­me­ra om hand­lägg­nings­ti­den för bå­de ma­nu­el­la och ma­ski­nel­la an­sök­ning­ar, blank.

Nu und­rar JO bland an­nat hur myn­dig­he­ten stäl­ler sig till li­ka­be­hand­lings­prin­ci­pen, med tan­ke på de va­ri­e­ran­de hand­lägg­nings­ti­der­na mel­lan ma­ski­nel­la och ma­nu­el­la an­sök­ning­ar. Även för­valt­nings­la­gen nämns i re­mis­sen.

En­ligt Eva Car­lquist har Kro­no­fog­den nu kraft­sam­lat för att ta tag i pro­ble­met.

– När man sjö­sät­ter ett nytt sy­stem är in­te det okom­pli­ce­rat. Det äld­re sy­ste­met var 27 år gam­malt och det tar tid för vå­ra an­ställ­da att lä­ra sig det nya. Vi be­höv­de ock­så flyt­ta över al­la ären­den. Men al­la de­lar i verk­sam­he­ten bi­drar nu med hand­lägg­ning­en, sä­ger hon och fort­sät­ter med att för­kla­ra hur en del av pro­ble­met ock­så or­sa­kats av en ök­ning av ma­nu­el­la an­sök­ning­ar.

– Det är runt 500 mer i vec­kan. To­talt är det cir­ka 30 000 fler det­ta året, jäm­fört med för­ra.

Men vi har in­te den ful­la års­sta­tisti­ken än­nu.

Eva Car­lquist sä­ger att ma­nu­el­la ären­den of­tast är mer kom­pli­ce­ra­de och tar där­för läng­re tid att han­te­ra.

– Ma­ski­nel­la är of­tast av en enkla­re ka­rak­tär. De ma­nu­el­la mås­te of­tast kom­plet­te­ras, vil­ket bi­drar till hand­lägg­nings­ti­den, sä­ger hon.

De ma­nu­el­la kan ock­så va­ra svå­ra­re att ut­re­da.

– De kan rö­ra sig om pri­va­ta skul­der, där ord står mot ord.

När tror ni att pro­ble­met kom­mer att va­ra löst?

– And­ra kvar­ta­let i år, är den nu­va­ran­de be­döm­ning­en. Men det finns en rad fak­to­rer som kan på­ver­ka, sva­rar hon.

När JO kol­la­de var hand­lägg­nings­ti­den på ma­nu­el­la fö­re­läg­gan­den 80 ar­bets­da­gar

Bild: Pet­ter Trens

”om folk får re­da på att det in­te hän­der nå­got om de in­te be­ta­lar si­na fak­tu­ror, det är ju helt öde­läg­gan­de för be­tal­nings­mo­ra­len i sam­häl­let”, sä­ger ad­vo­ka­ten Pon­tus Påhls­son.

Eva Car­lquist på Kro­no­fog­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.