Nor­wegi­an tar be­talt för kabin­väs­ka

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: De som kö­per de bil­li­gas­te bil­jet­ter­na hos flyg­bo­la­get Nor­wegi­an kom­mer snart in­te att få ta med kabin­väs­ka gra­tis. En­ligt Nor­wegi­ans nya ba­ga­ge­reg­ler, som än­nu in­te of­fent­lig­gjorts, mås­te den som re­ser på så kal­lad low fa­re-bil­jett be­ta­la ex­tra för kabin­väs­ka. Det er­far ny­hets­saj­ten check-in.dk. Nor­wegi­an har än­nu in­te be­slu­tat hur stor av­gif­ten blir. De nya reg­ler­na vän­tas trä­da i kraft i feb­ru­a­ri. Kun­der kom­mer att in­for­me­ras i för­väg.

Det kom­mer fort­fa­ran­de att va­ra gra­tis att ta med ett li­tet hand­ba­gage som ryms un­der sä­tet fram­för. Men den som vill ta med en kabin­väs­ka att stu­va un­dan på ba­ga­ge­hyl­lan får allt­så va­ra be­redd att be­ta­la ex­tra. Sam­ti­digt höjs vikt­grän­sen för in­chec­kat ba­gage från 20 till 23 ki­lo.

Flyg­bo­la­get Ry­a­nair har ti­di­ga­re in­fört en av­gift för kabin­väs­kor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.