Om­värl­den för­dö­mer an­grep­pen

Göteborgs-Posten - - Världen -

Irans at­tack mot mi­li­tär­ba­ser i Irak får kri­tik från om­värl­den och har lett till var­ning­ar om fort­satt es­ka­le­ring av kon­flik­ten mel­lan USA och Iran.

– Den se­nas­te at­tac­ken mot ba­ser i Irak som an­vänds av USA och ko­a­li­tio­nens styr­kor, bland dem styr­kor från Eu­ro­pa, är yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på es­ka­la­tion och ut­ö­kad kon­fron­ta­tion, sä­ger Jo­sep Bor­rell, EU:s ut­ri­kes­chef.

EU-med­lem­men Tyskland stäm­mer in i kri­ti­ken.

– Det är av­gö­ran­de att vi nu in­te tillå­ter att den­na spi­ral får fort­sät­ta, en­ligt den tys­ke för­svars­mi­nis­tern An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er.

Även Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven tar av­stånd från det upp­trap­pa­de vål­det

– Vi för­dö­mer al­la at­tac­ker på freds­be­va­ran­de trup­per, sa­de Löfven un­der en press­träff med Fin­lands stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin, som höll med.

Var­ken de ame­ri­kans­ka el­ler and­ra in­ter­na­tio­nel­la in­sat­ser i Irak bru­kar be­skri­vas som freds­be­va­ran­de, ut­an som mi­li­tä­ra in­sat­ser.

På en frå­ga från TT om Löfven för­dö­mer USA:s dö­dan­de av den irans­ke ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni upp­re­pa­de stats­mi­nis­tern att han för­dö­mer al­la at­tac­ker på freds­be­va­ran­de trup­per.

Ton­gång­ar­na är mer för­son­li­ga från Ki­na, vars re­ge­ring upp­ma­nar till åter­håll­sam­het.

– Det lig­ger in­te i nå­gons in­tres­se att si­tu­a­tio­nen i Mel­la­nöstern för­vär­ras yt­ter­li­ga­re, sä­ger Geng Shu­ang vid lan­dets ut­ri­kes­de­par­te­ment.

Irans är­ke­fi­en­de Is­ra­el och dess pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu var­nar Iran för att även at­tac­ke­ra is­ra­e­lis­ka mål.

– Den som at­tac­ke­rar oss kom­mer drab­bas av ett hårt slag, en­ligt pre­miär­mi­nis­tern.

I Irak slår pre­miär­mi­nis­tern Adel Ab­del Mah­di vakt om lan­dets själv­stän­dig­het. ”Irak för­dö­mer var­je kränk­ning av vår su­ve­rä­ni­tet och at­tac­ker mot vårt ter­ri­to­ri­um”, sä­ger han en­ligt ett ut­ta­lan­de.

Frank­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter hop­pas att kon­flik­ten trap­pas ned.

– Nu mer än nå­gon­sin är en ned­trapp­ning av kon­flik­ten högs­ta pri­o­ri­tet. Frank­ri­ke vill fort­sat­ta att ar­be­ta med av­spän­ning och är i kon­takt med samt­li­ga par­ter för att upp­ma­na till åter­håll­sam­het och an­svars­full­het.

Bild: Fran­ci­sco Se­co

irans at­tack är en es­ka­la­tion av kon­flik­ten med usa, sä­ger Eu:s ut­ri­kes­chef jo­sep Bor­rell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.