Svens­ka sol­da­ter be­skjut­na – re­ser in­te hem

Göteborgs-Posten - - Världen -

Upp till 70 svens­ka sol­da­ter finns på en av de mi­li­tär­ba­ser som har be­skju­tits i Irak. Men i nu­lä­get finns inga pla­ner på att ta hem sol­da­ter­na, en­ligt för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist.

För­u­tom USA-ba­ser­na be­sköts även mi­li­tär­ba­sen Ta­ji, som lig­ger en bit norr om Bag­dad, där det finns upp till 70 svens­ka sol­da­ter.

– Ba­sen blev at­tac­ke­rad med nå­gon form av ra­ke­ter, en­ligt vå­ra rap­por­ter av mind­re typ, sä­ger ställ­fö­re­trä­dan­de in­sats­chef Ur­ban Mo­lin.

– All vår per­so­nal be­fann sig re­dan i skydd. Det finns in­te hel­ler upp­gif­ter om någ­ra stör­re ma­te­ri­el­la ska­dor.

Till skill­nad från at­tac­ker­na mot Er­bil och Ayn al-As­sad tros de här ra­ke­ter­na ha kom­mit från ira­kiskt ter­ri­to­ri­um, en­ligt Mo­lin.

– Vem som har av­los­sat har vi inga upp­gif­ter om i nu­lä­get.

Svens­kar­na åter­gick i or­di­na­rie be­red­skap fram­åt små­tim­mar­na på ons­dags­mor­go­nen. De be­fin­ner sig i Irak för att in­om ra­men för den USA-led­da al­li­an­sen ut­bil­da det ira­kis­ka för­sva­ret i kam­pen mot ter­ror­stämp­la­de IS.

För­svars­mak­ten har dock pa­u­sat upp­dra­get ef­ter USA:s at­tack mot den irans­ke ge­ne­ra­len So­lei­ma­ni.

Sve­ri­ge av­vak­tar ett be­slut från Iraks re­ge­ring, en­ligt för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) som upp­ger att det i nu­lä­get in­te är ak­tu­ellt att ta hem de svens­ka sol­da­ter­na.

– Iraks re­ge­ring har bju­dit in till ko­a­li­tio­nen, de mås­te ta ställ­ning till hur de ser på fort­sätt­ning­en, sä­ger han.

Hul­tqvist har va­rit i kon­takt med det svens­ka för­ban­det och föl­jer ut­veck­ling­en no­ga.

– Det är ett skärpt sä­ker­hets­lä­ge. Man har ett stort fo­kus på sä­ker­he­ten, med ut­rust­ning som på oli­ka sätt skyd­dar krop­pen och man går två och två när man vis­tas ut­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.