Filip och Fred­rik spri­der gläd­je hos sju­ka barn

Göteborgs-Posten - - Namn - Clas-Gö­ran Sand­blom [email protected]

De he­ter Filip och Fred­rik. Två män med star­ka vil­jor och med fo­kus på att trös­ta och spri­da gläd­je bland svårt sju­ka. – Att jag haft can­cer drev på, sä­ger Fred­rik Svens­son, som ock­så har för­lo­rat ett barn i en an­nan sjuk­dom.

Idén till Su­per­hjäl­tar mot can­cer kom när Fred­rik fyll­de 35 år.

– Gäs­ter­na var ut­kläd­da till film­kän­di­sar. Jag lo­va­de att vi som­ma­ren där­på skul­le ord­na en ”su­per­hjäl­te-pick­nick” i Slotts­sko­gen, sä­ger han.

Där träf­fa­des Filip och Fred­rik för förs­ta gång­en.

Filip Plan ha­de då re­dan ti­di­ga­re be­sökt sjuk­hus i sin spi­der­dräkt.

– Vi be­stäm­de att bör­ja skän­ka peng­ar till Can­cer­fon­den, sä­ger Fred­rik, som själv ha­de haft can­cer och vil­le ge till­ba­ka.

– Jag ha­de Wilms tu­mör från det att jag var drygt tre år tills jag blev tolv. Ena nju­ren ope­re­ra­des bort och jag be­hand­la­des med cell­gif­ter och cy­tosta­ti­ka.

Fred­rik brann för idén att star­ta Su­per­hjäl­tar­na. Du­on fick stark re­spons:

– Ar­ran­gö­rer­na till tv-pro­gram­met ”Upp till mil­jo­nen” he­ad­hun­ta­de oss. Vi fick cred för det vi gjort och vi skänk­te en del av de peng­ar vi vann.

I de­cem­ber 2014 ko­ra­des de till Svens­ka hjäl­tar i en tv-sänd ga­la på Cir­kus i Stock­holm

Fred­riks en­ga­ge­mang av­tog när en dot­ter gick bort för drygt fy­ra år se­dan i en an­nan sjuk­dom. För Fred­rik är hon fort­fa­ran­de le­van­de. Han tar med hen­ne i fak­taru­tan här till hö­ger:

– Hon fyll­de 18 nyss. Ef­ter hen­nes bort­gång or­ka­de jag in­te läng­re be­sö­ka sjuk­hus och se leds­na och sju­ka barn. Sorgs­na för­äld­rar gjor­de ock­så ont. Där­för slu­ta­de jag för drygt ett år se­dan för att lå­ta de yng­re ta över i or­ga­ni­sa­tio­nen, som he­la ti­den väx­er.

– Det känns bra att se att det jag har va­rit med om att ska­pa le­ver vi­da­re. I bör­jan gjor­de Filip och jag näs­tan allt själ­va. Vi sål­de arm­band, sva­ra­de på mejl, te­le­fo­nen ring­de he­la ti­den. Vi var bor­ta var­je helg, och ibland mitt i vec­kor­na. Det var som att ha två jobb, fort­sät­ter Fred­rik.

Filip Plan ha­de kom­mit igång in­för ena dot­terns 5-års­dag.

– Jag vil­le att hon skul­le få ett väl­digt ro­ligt ka­las. När ing­en vil­le ta på sig en nal­le­dräkt jag köpt gjor­de jag det själv.

Filip bom­bar­de­ra­des med frå­gor om han vil­le kom­ma till just de­ras ka­las.

– En sjuk­skö­ters­ka från Drott­ning Sil­vi­as barn­sjuk­hus ring­de. Hon sa att de ha­de en fy­ra­å­rig poj­ke som måd­de jät­te­då­ligt och hon frå­ga­de vad ett be­sök skul­le kos­ta.

Poj­kens högs­ta dröm var att få träf­fa Sve­ri­ges Spi­der­man.

– Att jag skul­le ta be­talt för att gläd­ja sju­ka barn fanns in­te på kar­tan, sä­ger Filip.

Poj­ken var svårt sjuk och mö­tet blev käns­lo­samt.

– En hjärt­star­ta­re, dropp i ar­mar­na och syr­gas ge­nom nä­san höll igång poj­ken. Han blev obe­skriv­bart glad när ”den rik­ti­ge Spi­dey” dök upp. Vi kra­ma­des, skrat­ta­de, kä­ka­de piz­za och ha­de trev­ligt.

– Mö­tet har präg­lat mig. I bi­len hem bröt jag ihop av tan­ken på hur orätt­vist li­vet kan va­ra. Men sjuk­do­men tog över och poj­ken gick ty­värr bort.

På Bräc­ke di­a­ko­ni träf­fa­de Filip en mam­ma till tre små poj­kar.

– En av dem var runt tre år. Han sa ”du mås­te träf­fa min mam­ma. Hon är sjuk i can­cer och du mås­te va­ra tyst för hon ska dö.” Hon dog sam­ma natt. Poj­kar­na viss­te men för­stod in­te vid­den. Då kom mi­na tå­rar igen.

I dag har Su­per­hjäl­tar mot can­cer sam­lat in 600 000 kro­nor till can­cer­forsk­ning­en. 25 000 föl­jer Su­per­hjäl­tar­na på Fa­ce­book. En film mot mob­bing ha­de 80 000 vis­ning­ar ba­ra un­der ett dygn.

Nu be­står or­ga­ni­sa­tio­nen av 52 per­so­ner. Någ­ra bär dräk­ter och träf­far sju­ka barn. And­ra är vo­lon­tä­rer som de­lar ut lek­sa­ker. De finns från Nykö­ping till Halm­stad. Al­la skö­ter si­na van­li­ga jobb på da­gar­na och ar­be­tar med Su­per­hjäl­tar mot can­cer på le­dig tid.

Filip Plan har en plan in­för fram­ti­den:

– De män­ni­skor och de öden vi mött har ska­pat ett per­spek­tiv på li­vet. Vi kanske ord­nar en pa­rad ge­nom stan när vi ti­o­år­sju­bi­le­rar se­na­re i år.

Bild: Inge­mar Nord­lund

De­ras driv­kraft är att gläd­je och trös­ta – och att sam­la in peng­ar till can­cer­forsk­ning­en: Mar­cus Sjöstrand som Stål­man­nen, Fred­rik Svens­son som Bat­man, Filip Plan som Spi­der­man och Per­nil­la Win­ter­ski­öld som Ca­two­man är fy­ra av su­per­hjäl­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.