Hal­va la­get har ha­kat på kne­pet i Frölun­da

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind Jo­han Ry­lan­der [email protected]

Sam­ma pro­ce­dur ut­spe­lar sig in­för var­je match. Drygt hal­va la­get i Frölun­da sit­ter i bå­set och skic­kar en be­hål­la­re mel­lan varand­ra där de snif­far in och re­ak­tio­nen är stark hos spe­lar­na. Men vad är det då som spe­lar­na snif­far?

– Det är bra för att få till de sista pro­cen­ten och vak­na till liv li­te, sä­ger Si­mon Hjal­mars­son.

In­för var­je match ut­spe­lar sig sam­ma sce­ner ne­re i Frölun­das bås. Me­dan Jo­el Lun­dqvist och de and­ra som star­tar mat­chen pre­sen­te­ras på isen får fle­ra spe­la­re en li­ten be­hål­la­re som de se­dan snif­far på.

Re­ak­tio­ner­na bru­kar va­ra den­sam­ma.

Spe­lar­nas re­ak­tio­ner vi­sar tyd­ligt att det in­te är nå­gon de­o­do­rant di­rekt som de luk­tar på. Sna­ra­re nå­got be­tyd­ligt star­ka­re än så.

Men vad är det då som spe­lar­na snif­far in­nan mat­cher­na?

– Jag vet fak­tiskt in­te! Jag är in­te en av dem som hål­ler på med det där men nå­got starkt mås­te det nog va­ra, sä­ger Nick­las La­su och skrat­tar.

Någ­ra som dock allt som of­tast bru­kar snif­fa ur de där be­hål­lar­na in­för mat­cher­na är Mats Ros­se­li Ol­sen, Rhett Rak­hs­ha­ni och Si­mon Hjal­mars­son.

– Det är li­te som tyngd­lyf­tar­na hål­ler på! Det är bra för att få till de där sista pro­cen­ten och vak­na till liv li­te. Det är ing­et kons­ti­ga­re än så, sä­ger Si­mon Hjal­mars­son. Hjäl­per det nå­got då? El­ler är det ba­ra nå­got ni fått för er?

– Det är nog ba­ra nå­got tix! Det gör nog egent­li­gen in­te så stor skill­nad ... tyngd­lyf­tar­na gör ju det för ett en­das­te lyft me­dan vi ska va­ra vak­na en hel match! Det är nog bra för förs­ta by­tet. Men det har nog mest bli­vit en grej ba­ra.

De som är an­sva­ri­ga för be­hål­lar­na som spe­lar­na snif­far på är ma­te­ri­a­lar­na i Frölun­da, Hå­kan Olofs­son och Mag­nus Jans­son.

– Det är fak­tiskt ba­ra am­mo­ni­ak, ba­ra det, sä­ger Mag­nus Jans­son. Ing­et an­nat?

– Nej, ba­ra am­mo­ni­ak!

Vad ger det för spe­lar­na då? Har det nå­gon ef­fekt?

– Du får ju en kick, kom­mer igång och vak­nar till li­te. Du kän

Lyss­na på GP:s podd

Rhett Rak­hs­ha­ni, 31, var en av la­gets bäs­ta spe­la­re un­der slut­spe­let i vå­ras. Men ame­ri­ka­nen ha­de ald­rig ham­nat i klub­ben om det in­te vo­re för en viss Ry­an Lasch. I GP:s ishoc­key­podd be­rät­tar Rak­hs­ha­ni om sin väg till Frölun­da. ner dig pigg och fräsch och det ren­sar till li­te. Du kom­mer som sagt igång och det blixt­rar till li­te. Be­hö­ver du själv an­vän­da det?

– Ha­ha! Det gör jag in­te, jag kla­rar mig än­då. Det är ba­ra spe­lar­na som gör det pre­cis in­nan match och jag vet in­te om det har så stor ef­fekt el­ler om det ba­ra är en grej. Det är un­ge­fär hal­va la­get som kör in­nan mat­cher­na och det är nå­got som spe­lar­na vill ha och då lö­ser vi det.

– Det finns så­da­na med ci­trus­doft och lik­nan­de som du kan kö­pa. Vi pro­va­de det när vi var i Car­diff för CHL men spe­lar­na gil­la­de det in­te alls. Det var in­te till­räck­ligt starkt.

Bild: Carl San­din

Vad är det som Frölun­da­spe­lar­na luk­tar på in­för mat­cher­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.