Mar­drömsmot­stånd kan kros­sa me­daljd­röm i EM

Göteborgs-Posten - - Sport - Carl Gö­rans­son TT

I mel­lan­run­dan i hand­bolls-EM vän­tar tro­li­gen mat­cher mot de tre VM-me­dal­jö­rer­na. Utrym­met för svens­ka fel­steg på vägen dit är där­för obe­fint­ligt.

– Mel­lan­run­dan ser ju in­te skitro­lig ut, sä­ger Jesper Ni­el­sen.

När Sve­ri­ge in­le­der hand­bolls-EM mot Schweiz i Scan­di­na­vi­um i Gö­te­borg på fre­dag är det nå­got av en ”mås­te­match” di­rekt. Sve­ri­ge är klar fa­vo­rit att ta sig vi­da­re från det förs­ta grupp­spe­let, men det som se­dan tro­li­gen vän­tar i mel­lan­run­dan i Mal­mö är ett ge­ting­bo av säl­lan skå­dat slag.

El­ler vad sägs om mat­cher mot bland an­nat Dan­mark, Nor­ge och Frank­ri­ke – et­tan, två­an och tre­an i VM för ett år se­dan. Sve­ri­ge mås­te ha åt­minsto­ne två av me­dal­jö­rer­na bakom sig för att nå se­mi­fi­na­ler­na.

– Det blir oer­hört vik­tigt att vi in­te slar­var bort nån match här i förs­ta grup­pen. För mig känns det som att vi be­hö­ver ha två po­äng med oss till mel­lan­run­dan, i och med att det är så många tuf­fa mat­cher där, sä­ger mittsex­an Jesper Ni­el­sen.

Han får med­håll av väns­ter­ni­an Kim Ek­dahl du Rietz, den en­da spe­la­ren i trup­pen som var med i se­nas­te hem­ma­mäs­ter­ska­pet (VM 2011).

– Blir det en fort­sätt­ning ef­ter mel­lan­run­dan är det för mig en över­rask­ning och en jät­te­fram­gång. Vår hal­va är be­tyd­ligt tuf­fa­re än den and­ra, sä­ger Ek­dahl du Rietz.

Re­sul­ta­ten i de se­nas­te mäs­ter­ska­pen ger in­te hel­ler nå­gon mun­ter bild av de svens­ka chan­ser­na att baxa sig vi­da­re till me­dalj­mat­cher­na i Stock­holm. Sve­ri­ge slog vis­ser­li­gen Dan­mark i det epis­ka EM-se­mi­fi­nald­ra­mat för två år se­dan. Men för­u­tom den mat­chen har det bli­vit to­talt sex mäs­ter­skaps­för­lus­ter mot Frank­ri­ke, Nor­ge och Dan­mark un­der Kristján Andrés­sons tid som för­bunds­kap­ten. Mål­vak­ten Mi­kael Ap­pel­gren: – På pap­pe­ret är Dan­mark, Nor­ge och Frank­ri­ke bätt­re än oss om man ser till den in­di­vi­du­el­la skick­lig­he­ten. Vi mås­te le­va på det kol­lek­ti­va, som har va­rit vår styr­ka, och tack va­re det slå dem.

Dess­utom har Sve­ri­ge i det här mäs­ter­ska­pet hem­ma­publi­ken på sin si­da.

– Vi har ju ing­en käns­la med oss att vi haft kon­troll på de här la­gen, så vi har ing­et att för­lo­ra egent­li­gen. Ut­an vi kan gå in och ut­nytt­ja pu­blik­stö­det som vi för­hopp­nings­vis kom­mer ha i Mal­mö, sä­ger Jesper Ni­el­sen.

Hand­bolls­lands­la­get har re­dan tåg­bil­jet­ter­na bo­ka­de för att den 15 ja­nu­a­ri åka från grupp­spe­let i Gö­te­borg till mel­lan­run­dan i Mal­mö. Men in­nan spe­lar­na kan kli­va på tå­get sö­derut mås­te allt­så job­bet gö­ras mot Schweiz, Slo­ve­ni­en och Po­len.

– I grupp­spe­let tyc­ker jag att vi ska vin­na var­je match, sä­ger Kim Ek­dahl du Rietz.

Slår den pro­fe­ti­an in har Sve­ri­ge i al­la fall gett sig bäs­ta tänk­ba­ra lä­ge in­för fort­sätt­ning­en av EM.

Bild: Jör­gen Jarn­ber­ger

sve­ri­ges trä­na­re Kristjan an­dres­son och Mar­tin Bo­quist har en del att fun­de­ra på in­för EM, in­te minst om svens­kar­na tar sig vi­da­re till mel­lan­run­dan. då vän­tar san­no­likt värl­dens tre bäs­ta na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.