Char­lot­te Kal­la tar sig a■ Nor­ge

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - He­le­na Björkvall/TT

PRE­MIÄR

Sve­ri­ge mot Nor­ge TV4 21.00

Nu är det dags för Sve­ri­ge och Nor­ge att gö­ra upp en gång för al­la. Någ­ra av län­der­nas främs­ta skid­stjär­nor möts i tuf­fa ut­ma­ning­ar på Rho­dos.

I ”Sve­ri­ge mot Nor­ge” täv­lar det svens­ka la­get be­stå­en­de av bland and­ra Char­lot­te Kal­la och Han­na Öberg. För mot­stån­det står bland and­ra The­re­se Jo­haug och Pet­ter Nort­hug. Pro­gram­met har sänts ti­di­ga­re, då i TV3 med nam­net ”Lands­kam­pen” vil­ket det även het­te när det sän­des i Nor­ge i hös­tas.

– När jag fick hö­ra vil­ka som skul­le va­ra med var det in­te svårt att tac­ka ja, det är ett otro­ligt start­fält, sä­ger den svens­ka längd­ski­då­ka­ren Char­lot­te Kal­la.

Hon såg pro­gram­met som en chans att hin­na um­gås med och lä­ra kän­na de and­ra li­te bätt­re.

– Det är ju en spe­ci­ell ri­va­li­tet mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge som går långt till­ba­ka i ti­den. Sam­ti­digt är vi kom­pi­sar vid si­dan av.

Fo­to: Espen Sol­li

”Det svå­ras­te var att det var he­la ti­de■ s■ab­ba be­sl◆t”, sä­ger Char­lot­te Kal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.