Gö­te­borgskt i topp på Tra­de­ras dy­ras­te auk­tio­ner

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - An­na-Ka­rin Nils An­ders­son an­na-ka­rin.an­ders­[email protected]

Det blir en hel del gö­te­borgskt när saj­ten Tra­de­ra sum­me­rar fjol­å­ret. På tio i topp-lis­tan över de dy­ras­te auk­tio­ner­na finns fle­ra Vol­vo-for­don – in­klu­si­ve på förstap­lat­sen.

2019 var ett re­kor­dår för Tra­de­ra som för förs­ta gång­en nå­gon­sin sål­de fler än 10 mil­jo­ner be­gag­na­de va­ror. All­män­he­tens öka­de kun­skap om ny­kon­sum­tio­nens kli­mat­på­ver­kan kan ha bi­dra­git till det ökan­de in­tres­set för andra­hands­mark­na­den, tror saj­ten själ­va. När man nu sum­me­rar året kon­sta­te­rar man att det som va­rit dy­rast kom­mer här­i­från: en Vol­vo-last­bil som spe­ci­al­de­sig­nats med ett Gö­te­borgs­band.

Det är gi­tar­ris­ten Björn Ge­lot­te från In Fla­mes som sla­git si­na på­sar ihop med Vol­vo Last­vag­nars de­sign-team och re­sul­ta­tet, Swe­dish Me­tal Vol­vo FH16 750, auk­tio­ne­ra­des ut för­ra året och drog in 305 300 kro­nor. Kö­pa­ren: Gö­te­borgs­fö­re­ta­get JH En­t­re­pre­nad & Trans­port.

”De job­bar myc­ket med as­falt­trans­por­ter till sto­ra in­fra­struk­tur­pro­jekt som Väst­län­ken”, skri­ver Su­san­ne Frö­din, PR-och in­for­ma­tions­chef på AB Vol­vo i ett mejl.

För peng­ar­na fick ock­så kö­pa­ren en års­bil­jett till In Fla­mes al­la kon­ser­ter i år och var fem­te krona gick till ett tra­fik­sä­ker­hets­pro­jekt för barn.

Störst upp­märk­sam­het på Tra­de­ra fick auk­tio­nen med fris­be­en från Youtu­be-klip­pet ”Vem var det som kas­ta?”, som näs­tan 100 000 be­sök­te. En an­nan väl­be­sökt, sjun­de på topp tio, har ock­så Gö­te­borgs­an­knyt­ning: en åk­gräs­klip­pa­re som de­sig­nats av Motör­he­ads Mik­key Dee som är från sta­den. 15 219 be­sök­te den auk­tio­nen.

Mest po­pu­lä­ra sö­kor­det på Tra­de­ra 2019 då? Jo, frans­ka lyx­va­ru­mär­ket Lou­is Vuit­ton.

Bild: Tra­de­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.