Mat­ti­as Bal­kan­der:

Göteborgs-Posten - - Kultur & Sport - Mat­ti­as Bal­kan­der mat­ti­as.bal­kan­[email protected]

I re­sul­tatmäs­sig när­tid har bå­de 2018 och 2019 vär­de­rats på en an­nan ska­la än IFK ti­di­ga­re va­rit va­na vid. Det har va­rit okej att in­te till­hö­ra top­pen.

Att IFK Gö­te­borg kan spe­la fot­boll och ut­ma­na Sve­ri­ges bäs­ta lag blev vi varse 2019, men hur han­te­rar la­get de öka­de för­vänt­ning­ar som föl­jer i den re­la­ti­va fram­gång­ens fot­spår? Här finns sa­ker att ta itu med di­rekt.

Fot­boll är värl­dens kanske mest kom­plexa id­rott. Myc­ket spe­lar in i jak­ten på fram­gång. Det räc­ker in­te en­bart med skick­li­ga spe­la­re, väl­ut­bil­da­de trä­na­re och go­da trä­nings­möj­lig­he­ter. Sa­ker som men­tal ka­pa­ci­tet, sup­por­ter­stöd och re­ha­bi­li­te­rings­team kan i slutän­dan bli av­gö­ran­de för hur en sä­song sam­man­fat­tas.

För­e­ning­en IFK Gö­te­borg är en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka fot­bolls­klub­bar, li­te be­ro­en­de på hur man räk­nar den kanske all­ra mest fram­gångs­ri­ka.

Ut­ma­ning­en när ett po­si­tivt 2019 ska ut­veck­las till nå­got än­nu bätt­re är att sa­ker kom­mer ad­de­ras, va­re sig klub­ben vill el­ler in­te.

I re­sul­tatmäs­sig när­tid har bå­de 2018 och 2019 vär­de­rats på en an­nan ska­la än för­e­ning­en ti­di­ga­re va­rit van vid. Det har va­rit okej att in­te till­hö­ra top­pen.

Myc­ket gick åt rätt håll un­der 2019, men när sa­ker sam­man­fat­ta­des var slut­pla­ce­ring­en i all­svens­kan på sam­ma ni­vå som ”kris­sä­song­er­na” 2010, 2011 och 2012.

Det ger pre­cis det per­spek­tiv den här sä­songsin­led­ning­en mår bra av.

Det finns, som To­bi­as Hysén var in­ne på i de­cem­ber, någ­ra kliv till att ta in­nan stol­ta Blå­vitt är till­ba­ka på den re­sul­tatmäs­si­ga ni­vå klub­ben och dess sup­port­rar öns­kar.

Att Poya As­bag­hi och Fer­ran Si­bi­la är rätt män att ut­fö­ra det ar­be­tet tvis­tas det in­te läng­re om. Trä­nar­du­on be­vi­sa­de un­der 2019 att de in­te ba­ra kan sam­ar­be­ta fram­gångs­rikt, de gör även spe­la­re bätt­re.

Den sista bi­ten är vik­ti­gast.

Just nu på­går det svens­ka lands­la­gets vin­ter­tur­né i Qa­tar. Med på vin­ter­läg­ret är tre IFK-spe­la­re. För ett år se­dan var ing­en av dem till­tänkt för ett dy­likt upp­drag. Nu till­hör Ro­bin Sö­der, Kristop­her da Graca och Au­gust Er­ling­mark ef­ter ett år i As­bag­hi/ Si­bi­la-tom­bo­lan plöts­ligt svensk fot­bolls fram­tid. Det kan gå snabbt om sa­ker görs rätt.

En sak är sä­ker. IFK Gö­te­borg kom­mer in­te hel­ler 2020 gö­ra av­kall på job­bet. På plus­si­dan finns bland an­nat att en ti­di­ga­re oru­ti­ne­rad trupp nu går in på sitt tred­je år med sam­ma hu­vud­trä­na­re. Så­dant är of­ta po­si­tivt.

I en jäm­fö­rel­se med ja­nu­a­ri för ett år se­dan har Poya As­bag­hi nu Ken­net An­ders­son, Pon­tus Far­ne­rud och Fer­ran Si­bi­la vid sin si­da i ar­be­tet med att ska­pa ett fram­gångs­rikt lag.

Or­ga­ni­sa­tion är all­tid en nyc­kel i så­da­na här sam­man­hang. Fram­gång krä­ver ock­så bredd. En snabb titt på IFK Gö­te­borgs trupp ger den enk­la ana­ly­sen att yt­ter­li­ga­re en re­jäl for­ward­s­typ är ett mås­te, just nu är Ro­bin Sö­der en­sam.

Alex­an­der Jal­low från Jön­kö­ping in­ne­bär bå­de spets och yt­ter­li­ga­re ett kan­tal­ter­na­tiv. Han blir spän­nan­de att föl­ja.

I ett se­na­re ske­de ska IFK han­te­ra kon­kur­ren­sen från fjol­å­rets topp sex-lag och möj­li­gen även Elfs­borg. I nu­lä­get finns ing­et som ty­der på att den upp­gif­ten blir enkla­re 2020.

Det i sig blir en ut­ma­ning för Poya As­bag­hi.

För i år kom­mer ing­en blå­vit att va­ra nöjd med en sjun­de­plats.

Det är en bå­de häf­tig och rätt svet­tig ut­ma­ning för spe­la­re och le­da­re.

Ut­ma­ning­en när ett po­si­tivt 2019 ska ut­veck­las till nå­got än­nu bätt­re är att sa­ker kom­mer ad­de­ras, va­re sig klub­ben vill el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.