Ge in­te skur­kar­na me­di­eut­rym­me

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - An­net­te Nor­lin

Det har gjorts en do­ku­men­tär om Clark Olofs­son, den väl­kän­de och be­ryk­ta­de brotts­lin gen. Var­för? Han har kostat sam­häl­let många mil­jo­ner kro­nor ge­nom åren. Vad har han bi­dra­git med? Trots fle­ra chan­ser att bli en he­der­lig per­son har han valt brot­tets ba­na.

Det gjor­des för många år se­dan ett TV-pro­gram om en våld­sam, grovt kri­mi­nell per­son, som för­stört li­vet för många män­ni­skor. Han ha­de bo­satt sig i ett an­nat land men an­sågs fort­fa­ran­de in­tres­sant. Han var ju upp­vux­en i Berg­sjön i Gö­te­borg. Han an­såg att det in­te fanns nå­got an­nat val än kri­mi­na­li­tet när man väx­er upp där.

Någ­ra barn, bo­en­de i Berg­sjön, in­ter­vju­a­des i slu­tet av pro­gram­met och de kän­de al­la till man­nen. De såg upp till ho­nom.

De här bå­da brotts­ling­ar­na och al­la de­ras med­brotts­ling­ar bor­de in­te få nå­gon me­di­al upp­märk­sam­het alls ef­ter fast­ställd dom. De­ras ”of­fer­men­ta­li­tet” och av­sak­nad av an­svars­ta­gan­de samt em­pa­ti­lös­het är ba­ra värt för­akt.

De in­tres­san­ta pro­gram­men och fil­mer­na om de män­ni­skor som trots mot­gång­ar, svå­ra och otryg­ga upp­växt­för­hål­lan­den väl­jer att bli fi­na med­män­ni­skor som är en till­gång i sam­häl­let - de pro­gram­men ger hopp. De män­ni­skor­na är vär­da upp­märk­sam­het och re­spekt. Det gäl­ler al­la som väl­jer att bi­dra ef­ter sin för­må­ga till en bätt­re värld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.