Fly­g­ex­per­ten: För ti­digt att slå fast ha­ve­ri­or­sa­ken

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Val­de­mar Lönn­roth val­de­mar.lonn­[email protected]

Det stör­ta­de Bo­e­ing­pla­net i Iran är väl be­prö­vat och ska in­te blan­das ihop med den pro­blem­fyll­da Max­mo­del­len. Det kon­sta­te­rar fly­g­ex­per­ten Hans Kjäll. Han stäl­ler sig frå­gan­de till irans­ka upp­gif­ter om tek­nis­ka pro­blem.

– Det är väl ti­digt att slå fast det. Det är ock­så märk­ligt att pla­net skul­le hun­nit sti­ga till den höjd som upp­ges ef­ter ba­ra två mi­nu­ter, sä­ger han.

Det är irans­ka stats­me­di­er som gått ut med upp­gif­ten att kra­schen med 176 pas­sa­ge­ra­re ska ha be­rott på tek­nis­ka pro­blem. Sam­ti­digt har Ukrai­na am­bas­sad i Te­he­ran gått ut med att det ukrains­ka pla­net in­te blev ned­skju­tet ut­an att det ska be­ro på mo­tor­pro­blem kopp­lat till tek­nis­ka pro­blem – nå­got man se­dan tog till­ba­ka och i stäl­let för­kla­ra­de att ha­ve­ri­ut­red­ning­en får vi­sa or­sa­ken.

– Det är väl­digt ti­digt att sä­ga nå­got om att kra­schen be­ror på ett tek­niskt ha­ve­ri, det är en märk­li­ga upp­gift från irans­ka me­di­er. Man be­hö­ver hit­ta den svar­ta lå­dan och ana­ly­se­ra in­ne­hål­let, sä­ger fly­g­ex­per­ten Hans Kjäll.

Hans Kjäll är tyd­lig med att det stör­ta­de flyg­plansty­pen Bo­e­ing 737-800 in­te har haft de pro­blem som flyg­mär­kets pro­blem­mo­dell 737 Max.

– Nej, 737-800 har ett kon­ven­tio­nellt styr­sy­stem och in­te de pro­blem som Max har. Det finns åt­skil­li­ga tu­sen plan av 800-mo­del­len i bruk och den har hög sä­ker­het sta­tis­tiskt sett. När det gäl­ler ha­ve­ri­er ge­ne­rellt be­ror cir­ka 80 pro­cent på mänsk­li­ga fak­to­rer och 10 pro­cent på tek­nis­ka pro­blem.

Hans Kjäll stäl­ler sig ock­så frå­gan­de till in­le­dan­de upp­gif­ter att pla­net stör­ta­de två mi­nu­ter ef­ter start och den höjd som an­getts i in­for­ma­tio­nen om kra­schen.

– Pla­net ska ha kom­mit upp till ca 4 000 fot över mar­ken, men det tar ett tag att kom­ma upp så högt, se­dan tar det ett tag för pla­net att stör­ta ock­så. Det här be­hö­ver man få klar­het i.

Han kon­sta­te­rar att ana­ly­sen av svar­ta lå­dan som in­ne­hål­ler fly­gin­for­ma­tion kan gå re­la­tivt snabbt när man väl hit­tar den.

– Det kan ta kanske nå­gon vec­ka el­ler tio da­gar. Se­dan har irans­ka myn­dig­he­ter 30 da­gar på sig att släp­pa en pre­li­mi­när rap­port, men där be­skrivs ba­ra vad som hän­de in­te var­för. Se­dan ska man in­kom­ma med en slut­rap­port ef­ter sex må­na­der.

Så sva­ret kan drö­ja?

– Ja, det är ock­så frå­gan hur öpp­na irans­ka myn­dig­he­ter är, det är en po­li­tisk si­tu­a­tion nu i Iran som kom­pli­ce­rar en ut­red­ning. Och det är ock­så en frå­ga om Iran har den ut­rust­ning som krävs för att ana­ly­se­ra, an­nars får de vän­da sig till ett land som kan ut­re­da. Utred­ning­en görs med bi­stånd av flyg­bo­lag och flyg­plans­till­ver­ka­ren.

Bild: Hen­rik Witt

Hans Kjäll, flyg­sä­ker­hets­ex­pert på Nor­dic Sa­fe­ty Ana­ly­sis Group, stäl­ler sig frå­gan­de till ett an­tal in­le­dan­de upp­gif­ter om kra­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.