Iran väg­rar läm­na ut svar­ta lå­dor­na

Göteborgs-Posten - - Nyheter - An­ders Abra­hams­son an­ders.abra­hams­[email protected]

Che­fen för Irans ci­vi­la luft­farts­myn­dig­het, Ali Abed­za­deh, upp­ger en­ligt Reu­ters att man in­te kom­mer att läm­na ut de svar­ta lå­dor­na som säk­rats ef­ter kra­schen till flyg­till­ver­ka­ren Bo­e­ing.

Reu­ters upp­gif­ter kom­mer från den halv­stat­li­ga irans­ka ny­hets­by­rån Me­hr och i ett ut­ta­lan­de ska Ali Abed­za­deh upp­ge att det rå­der oklar­he­ter kring vil­ket land Iran ska läm­na över de svar­ta lå­dor­na till för att dess in­ne­håll ska kun­na ana­ly­se­ras.

”Vi kom­mer in­te att läm­na den svar­ta lå­dan till till­ver­ka­ren el­ler Ame­ri­ka”, upp­gav Ali Abed­za­deh i ut­ta­lan­det en­ligt CNN.

En­ligt Abed­za­deh kom­mer in­ne­hål­let i de svar­ta lå­dor­na istäl­let att ana­ly­se­ras i lan­det där olyc­kan äg­de rum, det vill sä­ga Iran, i en­lig­het med den In­ter­na­tio­nel­la ci­vi­la luft­farts­or­ga­ni­sa­tio­nens (ICAO) reg­ler. Ali Abed­za­deh upp­ger ock­så att ut­re­da­re för Ukrai­na kom­mer att del­ta i pro­ces­sen.

I ett ti­digt ut­ta­lan­de ef­ter olyc­kan upp­gav den ukrains­ka am­bas­sa­den i Iran att pre­li­mi­nä­ra upp­gif­ter tyd­de på att kra­schen or­sa­kats av ett mo­tor­ha­ve­ri, vil­ket ute­slöt att kra­schen or­sa­ka­des av en ra­ket­at­tack el­ler en ter­ror­hand­ling. I ett se­na­re ut­ta­lan­de från am­bas­sa­den skri­ver man att ti­di­ga­re ut­ta­lan­den in­te är ”of­fi­ci­el­la” och att in­for­ma­tio­nen om or­sa­ken till flyg­planskra­schen kom­mer klar­gö­ras ge­nom ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen.

Un­der en press­kon­fe­rens som hölls i Ki­ev un­der ons­dags­för­mid­da­gen med­de­la­de ock­så Ukrai­nas pre­miär­mi­nis­ter Olek­siy Hon­charuk en­ligt CNN att det är för ti­digt att ut­ta­la sig om var­för pla­net kra­scha­de.

Hon­charuk be­rät­ta­de ock­så att Ukrai­na har ställt en för­frå­gan om att få del­ta i den Iran-led­da utred­ning­en som har in­letts för att klar­läg­ga or­sa­ken till kra­schen. På en di­rekt frå­ga un­der press­kon­fe­ren­sen an­gå­en­de spe­ku­la­tio­ner om att pla­net kra­schat till följd av ett det blev träf­fad av en mis­sil sva­ra­de pre­miär­mi­nis­tern en­ligt CNN:

”Al­la ver­sio­ner fö­re den of­fi­ci­el­la slut­sat­sen är ba­ra ma­ni­pu­la­tion”.

Bild: Ebra­him No­roo­zi

Tung upp­gift. Samt­li­ga om­bord på pla­net dog när det stör­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.