Ol­je­pri­set fal­ler till­ba­ka

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Ol­je­pri­set på världs­mark­na­den fal­ler till­ba­ka och lig­ger nu un­der ni­vån som råd­de in­nan Irans hämn­d­at­tac­ker mot ame­ri­kans­ka ba­ser i Irak. Sam­ti­digt bac­kar svens­ka driv­me­dels­ked­jor till­ba­ka ef­ter tis­da­gens pris­höj­ning.

Ef­ter ny­he­ten om att Iran ut­fört at­tac­ker mot ame­ri­kans­ka ba­ser un­der nat­ten till ons­da­gen steg ol­je­pri­set re­jält in­led­nings­vis, jäm­fört med da­gen fö­re. Men pri­set föll se­dan till­ba­ka på för­hopp­ning­ar om att det in­te es­ka­le­rar mer.

Pri­set på ett fat Nord­sjö­ol­ja (brent) steg en kort stund till över 71 dol­lar, över tre pro­cent upp jäm­fört med fö­re­gå­en­de dag. Men på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen ha­de pri­set fal­lit till­ba­ka till un­der 68 dol­lar, läg­re än in­nan Iraks mot­at­tack, men fort­fa­ran­de hög­re än in­nan USA dö­da­de Irans topp­ge­ne­ral Qas­sem So­lei­ma­ni nat­ten till fre­dag i för­ra vec­kan.

Det är främst kon­flik­ten mel­lan USA och Iran som va­rit dri­van­de för pris­ut­veck­ling­en un­der den se­nas­te ti­den, en­ligt Thi­na Salt­vedt, chefsa­na­ly­ti­ker på Nor­dea.

– Det har in­te skett nå­got an­nat spe­ci­ellt egent­li­gen med ol­je­pro­duk­tio­nen och le­ve­ran­ser­na, sä­ger hon.

Sväng­ning­ar­na be­ror på att det finns en stör­re oro än van­ligt på mark­na­den, en­ligt Thi­na Salt­vedt. Mark­na­den har an­grep­pet mot Sau­di Aramco i Sau­dia­ra­bi­en i sep­tem­ber färskt i min­net.

– Det var få som trod­de att det var möj­ligt att slå ut så hälf­ten av Sau­dia­ra­bi­ens pro­duk­tion så snabbt. Där­för är mark­na­den mer ner­vös än den var fö­re den hän­del­sen.

– Risk­pre­mi­en har bli­vit stör­re, man be­ta­lar mer för det.

De svens­ka driv­me­dels­ked­jor­na bac­ka­de till­ba­ka tis­da­gens pris­höj­ning på ben­sin. Sväng­ning­ar i pri­set vid pum­pen har in­te di­rekt kor­re­la­tion till för­änd­ring­ar­na i pri­set på rå­va­ru­mark­na­den. Pri­set be­ror även på så­dant som va­luta­kurs­för­änd­ring­ar och ba­lan­sen mel­lan till­gång och ef­ter­frå­gan.

– Det är svårt att iso­le­ra ef­fek­ter av vad som är dri­van­de på pri­set just nu, sa­de Jo­han G. An­ders­son, vd för Svens­ka Petro­le­um och bio­driv­me­del in­sti­tu­tet (SPBI) un­der tis­da­gen.

Un­der tis­da­gen höj­de driv­me­dels­ked­jor­na pri­set med tio öre per li­ter på bå­de die­sel och ben­sin ef­ter hel­gens ol­je­pris­upp­gång. Men på ons­dags­mor­go­nen sänk­tes ben­sin­pri­set till­ba­ka, med tio öre li­tern till 16:13 kro­nor, en­ligt de re­kom­men­de­ra­de pri­ser­na på be­man­na­de mac­kar. Die­sel­pri­set lig­ger dock kvar på 16:93 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.