Klub­bar­na ra­sar mot att fot­bolls­pla­nen tas bort

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Jo­el Ti­ve­mo jo­el.ti­ve­[email protected] Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Sport: En av Ska­tås konst­gräs­pla­ner ska gö­ras om till grus­plan, ett be­slut som får klub­bar­na Qvi­ding och Går­da BK att se rött.

En av Ska­tåsom­rå­dets två konst­gräs­pla­ner ska gö­ras om till grus­plan, för ex­em­pel­vis bil­par­ke­ring och cir­kus. Nu ra­sar fot­bolls­klub­bar­na Qvi­ding och Går­da BK mot be­slu­tet.

– Det är bi­sarrt, sä­ger Går­da BK:s sport­chef Jo­sef La Car­rub­ba.

I tis­dags be­rät­ta­de GP att en av Ska­tåsom­rå­dets två konst­gräs­pla­ner kom­mer tas bort och gö­ras om till en grusy­ta av­sedd för ex­em­pel­vis par­ke­ring. Pla­nen ses av kom­mu­nen som en av Gö­te­borgs säms­ta och an­ses dess­utom va­ra då­lig ur ett mil­jö­per­spek­tiv.

– Ur mil­jö­syn­punkt är pla­nen helt för­kast­lig, det är kanske den säms­ta pla­nen vi har i stan, sa Rus­tan Lund­bäck, verk­sam­hets­chef för pla­ner och isar på Id­rotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en om be­slu­tet.

GP har va­rit i kon­takt med två av de klubbar som haft mest verk­sam­het på pla­ner­na – Qvi­ding och Går­da BK – och de är be­svik­na över att nu få le­ta nya trä­nings­ti­der till si­na ak­ti­vi­te­ter.

– Det är bar­nen som drab­bas av det här. IoFF sä­ger att vi in­te har myc­ket tider där men vi har haft 16 trä­nings­ti­der i vec­kan. Vi nytt­jar Ska­tås jät­te­myc­ket och tving­as nu kri­ga in al­la på Här­lan­da park i stäl­let, sä­ger Qvi­dings ord­fö­ran­de Ri­kard Att­ling.

Kom­mu­nen har i kon­tak­ten med klub­bar­na hän­vi­sat be­slu­tet till dels att pla­nen var för då­ligt be­lagd, dels att pla­nen var gam­mal och då­lig för mil­jön. Ri­kard Att­ling hål­ler in­te med om ar­gu­men­ten.

– Vi har in­te va­rit helt över­ens, så kan man sä­ga. Vi be­hö­ver fler pla­ner, in­te fär­re. Det är bar­nen som drab­bas vil­ket är trå­kigt. Vi mås­te hit­ta fler pla­ner, sä­ger han.

Rus­tan Lund­bäck från IoFF be­rät­ta­de i tis­da­gens ar­ti­kel om att ris­ker­na med den slit­na pla­nen väg­de tyng­re än trä­nings­be­ho­vet hos de drab­ba­de för­e­ning­ar­na.

– Jag för­står dem som trä­nar där, när man be­fin­ner sig där och har det gott med till­gång till en fot­bolls­plan så blir man såklart led­sen när den ska tas bort. Men det är in­te okej att pla­nen är som den är, sa han då.

Jo­sef La Car­rub­ba är sport­chef och spe­la­re i Går­da BK. Den klas­sis­ka för­e­ning­en har ett herr­lag i di­vi­sion 4 den kom­man­de sä­song­en. Den truppen har ti­di­ga­re trä­nat helt på Ska­tås.

– Vi har hål­lit till där i fle­ra år och vet hur det har sett ut med be­lägg­ning. Vi har fått käm­pa med att få plan­ti­der där ock­så och det sista året har vi de­lat plan med Qvi­ding.

La Car­rub­ba är kri­tisk till de ut­ta­lan­den Rus­tan Lund­bäck gjor­de i GP om att pla­nen för­svin­ner. Främst är det ar­gu­men­tet att pla­nen tas bort av mil­jöskäl som han fin­ner svårt att ac­cep­te­ra.

– Man pra­tar om mil­jöpå­ver­kan av en plan och jag kan ab­so­lut för­stå att det finns en pro­ble­ma­tik kring det men för mig blir det svårt att pra­ta om det när ska bli en par­ke­ring för bi­lar mitt i det här na­tur­om­rå­det i stäl­let. Det kling­ar in­te rätt när det sam­ti­digt finns en stor yta för par­ke­ring pre­cis i när­he­ten. Det är bi­sarrt, sä­ger Jo­sef La Car­rub­ba.

Går­da kom­mer nu få sam­sas med om trä­nings­ti­der på den plan som lig­ger bred­vid den nu stäng­da pla­nen, vil­ken ägs av IFK Gö­te­borg.

– När det har va­rit fy­ra-fem lag på två pla­ner ti­di­ga­re ska det nu bli li­ka många lag på en plan. Det sä­ger sig självt att det blir svårt, sä­ger Jo­sef La Car­rub­ba.

Han fort­sät­ter:

– Jag kän­ner in­te alls igen bil­den av att pla­nen in­te skul­le va­ra be­lagd. IoFF häv­dar att det in­te är be­lagt mel­lan 8 och 16 men jag skul­le vil­ja ve­ta vil­ka konst­gräsy­tor som är be­lag­da den ti­den? Ut­går man från det så får man läg­ga ner många pla­ner.

Hur han­te­rar ni det här framö­ver?

– Jag kom­mer ta kon­takt med IoFF en gång till. Jag har svårt att ta in ar­gu­men­ten när man pra­tar om mil­jö­a­spek­ter när det blir en par­ke­ring i stäl­let. Det finns re­dan en stor par­ke­ring som ing­en nytt­jar i om­rå­det. Jag ha­de kun­nat för­stå det om man har go­da be­lägg för sa­ker och ting. Jag ha­de sett ett vär­de i ska­pa yta för re­kre­a­tion till ex­em­pel. Men just nu ri­ver man en plan som nytt­jas av många och gör om den till nå­got bi­sarrt.

Den plan som finns kvar i om­rå­det ägs av IFK Gö­te­borg och där har bå­de Qvi­ding och Går­da hyrt tider un­der året. Blå­vitt har själ­va ing­et stör­re in­tres­se av ytan, en­ligt klubb­di­rek­tö­ren Max Mar­kus­son.

– Det på­går en pro­cess där vi ser över vad vi vill gö­ra med pla­nen. Vi kom­mer in­te trä­na där, men det är väl bra om den kom­mer Gö­te­borgs­fot­bol­len till nyt­ta, sä­ger han och kom­men­te­rar åter­i­gen de upp­gif­ter som GP pub­li­ce­ra­de i febru­a­ri för­ra året, det vill sä­ga att IFK Gö­te­borg över­vä­ger att säl­ja pla­nen.

– Vi le­tar in­te ak­tivt ef­ter en för­sälj­ning. Det är in­te en till­gång på sam­ma sätt som Del­sjö­hal­len till ex­em­pel.

Bå­de Qvi­ding och Går­da hop­pas få fler tider på den pla­nen när nu den and­ra har för­svun­nit.

– Vi hop­pas kun­na va­ra mer på den pla­nen. Vi mås­te kun­na va­ra där, an­nars blir det väl­digt tufft sä­ger Ri­kard Att­ling.

Vi har in­te va­rit helt över­ens, så kan man sä­ga. Vi be­hö­ver fler pla­ner, in­te fär­re. Det är bar­nen som drab­bas vil­ket är trå­kigt. Vi mås­te hit­ta fler pla­ner.

Ri­kard Att­ling Ord­fö­ran­de, Qvi­ding

Bild: Me­li Pe­ters­son Ella­fi

Se­dan års­skif­tet går det in­te läng­re att an­vän­da konst­gräs­pla­nen i Ska­tås då det be­slu­tats att pla­nen ska tas bort. I stäl­let ska Gö­te­borg stad an­vän­da ytan som bland an­nat par­ke­ring. GP, 8 januari

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.