För­bud mot re­li­giö­sa frisko­lor lö­ser in­te pro­ble­met

Göteborgs-Posten - - Ledare -

Re­ge­ring­en vill sät­ta stopp för re­li­giö­sa frisko­lor. I ons­dags pre­sen­te­ra­des en ut­red­ning i frå­gan. För­sla­get som fram­förs är att ett eta­ble­rings­stopp in­förs från och med som­ma­ren 2023. Kom­mer vi nu att slip­pa ny­he­ter om skol­le­da­re med kopp­ling­ar till isla­mism och lä­ra­re på frisko­lor som in­te vill lä­ra ut Dar­wins te­o­ri­er på bi­o­lo­gi­lek­tio­ner­na? Tro­li­gen in­te.

Ar­gu­men­ten för att för­bju­da ny­e­ta­ble­ring­ar av kon­fes­sio­nel­la sko­lor hand­lar fram­förallt om att re­li­giö­sa frisko­lor ska­par seg­re­ga­tion, krän­ker bar­nens rätt till re­li­gi­ons­fri­het och att det fö­re­kom­mer kopp­ling­ar till re­li­giös ex­tre­mism.

I en de­battar­ti­kel i Ex­pres­sen (19/12 2019) skrev ut­bild­nings­mi­nis­ter An­na Ek­ström och in­ri­kesmi­nis­ter Mi­kael Dam­berg att de re­li­giö­sa sko­lor­na är en ”giftcock­tail”, och me­nar att per­so­ner som av Sä­po an­ses va­ra ett hot mot ri­kets sä­ker­het in­te ska få dri­va re­li­giö­sa frisko­lor i Sverige. An­tag­li­gen syf­tar mi­nist­rar­na på den upp­märk­sam­ma­de Ve­ten­skaps­sko­lan i Gö­te­borg, vars till­stånd ny­li­gen drogs in av Skol­in­spek­tio­nen.

Ek­ström och Dam­berg har rätt i att det är ab­surt att per­so­ner som har kopp­ling­ar till ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er dri­ver sko­lor. Mer­par­ten av al­la re­li­giö­sa frisko­lor fun­ge­rar bra, men det är helt rätt att för­sö­ka kom­ma åt avar­ter­na. Pro­ble­met är att för­sla­get om att för­bju­da ny­e­ta­ble­ring av kon­fes­sio­nel­la frisko­lor in­te kom­mer att lö­sa pro­ble­met.

Ve­ten­skaps­sko­lan var på pap­pe­ret in­te en re­li­giös skola

Ve­ten­skaps­sko­lan var på pap­pe­ret in­te en re­li­giös skola, ut­an en ”van­lig” fri­sko­la. Än­då har sko­lan fått kri­tik för att re­li­giö­sa in­slag har fö­re­kom­mit, och fram­förallt, för skol­led­ning­ens sam­rö­re med sala­fism och att peng­ar frak­tats ner till Sau­dia­ra­bi­en. Ve­ten­skaps­sko­lan är in­te hel­ler det en­da ex­emp­let på en fri­sko­la som kri­ti­se­rats för re­li­giö­sa in­slag – i det­ta fall re­li­giös ex­tre­mism – trots att den in­te är re­gi­stre­rad som en skola med kon­fes­sio­nell in­rikt­ning.

La­bo­ra­sko­lan i små­länds­ka Hyl­te har åter­kom­man­de fått kri­tik för att in­te le­va upp till kra­vet om all­si­dig­het och sak­lig­het i un­der­vis­ning­en. Sko­lan drivs av fri­kyr­kan Ply­mout­h­brö­der­na, men är in­te re­gi­stre­rad som en kon­fes­sio­nell skola. Ett tred­je ex­em­pel är Stu­de­ma­sko­lan i Stock­holm, som har kopp­ling­ar till Sci­en­to­lo­ger­na. Här har an­kla­gel­ser­na hand­lat om att un­der­vis­ning­en präglas av sci­en­to­lo­gisk pe­da­go­gik och för att sci­en­to­lo­gi­rö­rel­sens verk­lig­hets­bild ge­nom­sy­rar sko­lan. Men officiellt sett är sko­lan ic­ke­kon­fes­sio­nell och ”tar in­te ställ­ning i tros­frå­gor”.

Ett för­bud mot att star­ta nya re­li­giö­sa frisko­lor är allt­så ing­en ga­ran­ti för att otillåt­na in­slag in­te fö­re­kom­mer. Den som vill för­med­la sin re­li­giö­sa tro ge­nom un­der­vis­ning kan ju ba­ra star­ta en ”van­lig” fri­sko­la och se­dan för­sö­ka lig­ga li­te lågt för att kom­ma un­dan Skol­in­spek­tio­nens hår­das­te ban­nor. Ett total­för­bud skul­le in­te hel­ler lö­sa pro­ble­met. En mus­limsk fri­sko­la kan en­kelt för­vand­las till en skola med ”ara­bisk kul­tur­pro­fil” ex­em­pel­vis. En ka­tolsk skola kan om­vand­las till ”la­tins­ka kul­tur­sko­lan”.

Pro­ble­met är in­te att det är tillå­tet att star­ta frisko­lor med en kon­fes­sio­nell in­rikt­ning, ut­an hur frisko­le­sy­ste­met är upp­byggt. Det är näs­tan som att det är en mänsk­lig rät­tig­het att star­ta en fri­sko­la. Ge kom­mu­ner­na makt att stänga sko­lor i stäl­let för att ge­nom­fö­ra åt­gär­der som mest ser bra ut i en de­battar­ti­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.