Ka­me­raö­ver­vak­ning fö­reslås på fis­ke­bå­tar

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Na­tur: Fis­ke­bå­tar ska ka­me­raö­ver­va­kas – så ly­der ett för­slag av Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten som vill kon­trol­le­ra att fis­ke­reg­ler följs. Myn­dig­he­ten, som ut­rett frå­gan på upp­drag av re­ge­ring­en, fö­re­slår nu att över­vak­ning tes­tas un­der tre års tid på runt 15 bå­tar som bland an­nat bot­ten­trå­lar ef­ter fisk, rä­ka och kräf­ta. Även an­nan elektro­nisk över­vak­ning, så som sen­so­rer som kan lä­sa av oli­ka red­skap, ska an­vän­das.

Men över­vak­ning­en ska va­ra fri­vil­lig, och syf­tar till att få bätt­re kon­troll så att in­te fång­ad fisk slängs till­ba­ka i ha­vet.

– Det­ta görs för att sä­ker­stäl­la att de fångs­ter som tas upp ock­så är de som förs i land, sä­ger Niclas Tör­nell, av­del­nings­chef på myn­dig­he­ten.

Sve­ri­ges Fis­ka­res Pro­du­cen­t­or­ga­ni­sa­tion är kri­tisk till för­sla­get. (TT)

Bild: Adam Ih­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.