Miss­tan­ken: Sål­de knark från tak­vå­ning nä­ra Gö­tap­lat­sen

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­[email protected]

Po­li­sen be­slu­ta­de att kart­läg­ga nar­ko­ti­ka­tra­fi­ken på och runt Kungsports­a­ve­nyn. Spa­ning­ar­na led­de fram till en tak­vå­ning nä­ra Gö­tap­lat­sen. Där fanns ett par­ti ko­ka­in – och en säl­ja­re som nu döms till ett långt fäng­el­se­straff.

Det var i slu­tet av sep­tem­ber som po­li­sen hård­be­va­ka­de de mer cen­tra­la de­lar­na av stan. En grupp upp­täck­te att det var för­hål­lan­de­vis många per­so­ner som re­gel­bun­det, och un­der korta tids­pe­ri­o­der, gäs­ta­de en adress i Lo­rens­bergs­om­rå­det. Det var, kort och gott, onor­malt myc­ket spring i just den trapp­upp­gång­en.

När en av des­sa be­sö­ka­re kon­trol­le­ra­des, vi­sa­de det sig att han ha­de knark på sig. Kil­len med­gav snabbt att han va­rit up­pe och hand­lat av en man i 35-års­ål­dern.

Vid en ef­ter­föl­jan­de raz­zia mot den ak­tu­el­la lä­gen­he­ten på­träf­fa­des 275 gram ko­ka­in, två ouppac­ka­de vå­gar samt mind­re mäng­der can­na­bis och alpra­zo­lam.

Man­nen som be­fann sig på plat­sen er­tap­pa­des för öv­rigt på bar gär­ning – med två på­sar vitt pul­ver i hän­der­na – när po­li­ser­na från in­sats­styr­kan ru­sa­de in.

Han greps un­der ett li­tet tu­mult och har sut­tit häk­tad se­dan dess.

”Det är alldeles up­pen­bart att den till­ta­la­de han­te­rat och för­vär­vat nar­ko­ti­ka för vi­da­re över­lå­tel­se till and­ra”, skri­ver tings­rät­ten i den ny­li­gen av­kun­na­de do­men.

35-åring­en är ti­di­ga­re, vid fle­ra till­fäl­len, dömd för knar­kre­la­te­rad brotts­lig­het.

Man­nen har själv häv­dat att han, un­der akut hot från gäng­kri­mi­nel­la, tving­ats för­va­ra pre­pa­ra­ten:

– Jag ha­de in­te kun­nat kö­pa ett så stort par­ti. Jag fick en mo­bil­te­le­fon för att få sms när jag skul­le va­ra be­redd att läm­na över nar­ko­ti­ka, för­kla­ra­de 35-åring­en un­der rät­te­gång­en.

Vem el­ler vil­ka är det som pres­sat dig till att ta hand om ko­ka­i­net?

– Jag är mer rädd om mitt liv än att jag sva­rar på det. Jag tar hell­re mitt straff.

Un­der för­hand­ling­en be­rät­ta­de man­nen att han ny­li­gen ut­satts för ett mord­för­sök utomlands och att han an­sökt om att kom­ma i kon­takt med av­hop­par­verk­sam­he­ten.

En­ligt till­gångs­ut­red­ning­en har 35-åring­en ing­en tax­e­rad in­komst. Ett av hans bank­kon­ton har dock om­satt runt 800 000 kro­nor de se­nas­te 20 må­na­der­na.

Dom­sto­len har – för­u­tom en på­följd på tre år och nio må­na­ders fäng­el­se för grovt nar­ko­ti­kabrott – även bloc­ke­rat 490 000 kro­nor av man­nens egen­dom i en så kal­lad kvar­stad.

Peng­ar­na ska an­vän­das i hän­del­se av ut­mät­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.