Nor­ge på väg nå gam­malt ol­je­re­kord

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Olja: I takt med att nya ol­je­fält tas i bruk vän­tas Nor­ges ol­je­pro­duk­tion öka med 43 pro­cent mel­lan 2019 och 2024, en­ligt en ny pro­gnos från Nor­ges ol­je­myn­dig­het NPD.

2023 vän­tas den sam­la­de pro­duk­tio­nen av olja och gas att näs­tan nå den gam­la re­kord­ni­vån från 2004.

In­ve­ste­ring­ar­na i den nors­ka ol­je­in­du­strin vän­tas upp­gå till 149 mil­jar­der nors­ka kro­nor näs­ta år, upp från den för­ra pro­gno­sen på 133 mil­jar­der. (TT)

Ar­kiv­bild: Ca­ri­na Jo­han­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.