Spansk dom­stol släp­per in­te ka­ta­lansk le­da­re

Göteborgs-Posten - - Världen -

Spa­ni­en: Den ka­ta­lans­ke se­pa­ra­tist­le­da­ren Ori­ol Jun­que­ras ska stan­na i fäng­el­se, be­slu­tar Spa­ni­ens högs­ta dom­stol.

I de­cem­ber slog en EU-dom­stol fast att Jun­que­ras, som i ok­to­ber döm­des till 13 års fäng­el­se, ha­de rätt till im­mu­ni­tet ge­nom sin roll som EU-par­la­men­ta­ri­ker. Men den spans­ka dom­sto­len an­ser att det fak­tum att han in­te for­mellt till­trätt som EU-par­la­men­ta­ri­ker gör att han in­te har rätt till im­mu­ni­tet, rap­por­te­rar tid­ning­en El Mun­do. Ori­ol Jun­que­ras döm­des i ok­to­ber för sin roll i Ka­ta­lo­ni­ens ut­bryt­nings­för­sök 2017. Han kan­di­de­ra­de i EU-va­let un­der vå­ren 2019 och val­des in för se­pa­ra­tist­par­ti­et ERC, men ef­tersom han satt häk­tad kun­de han in­te be­sö­ka EU-par­la­men­tet och for­mellt till­trä­da som le­da­mot. (TT)

Ar­kiv­bild: Ber­nat Ar­man­gue

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.