USA öpp­nar för sam­tal med Iran

Göteborgs-Posten - - Världen - Mark Mil­ley För­svars­chef, Pen­ta­gon

USA:s FN-am­bas­sa­dör skri­ver till or­ga­ni­sa­tio­nen att det var själv­för­svar att dö­da Qas­sem So­lei­ma­ni. Men i sam­ma brev skri­ver am­bas­sa­dör Kel­ly Craft ock­så att USA är be­rett att in­le­da för­hand­ling­ar med Iran.

Kel­ly Craft, USA:s am­bas­sa­dör till FN, har i ett brev till sä­ker­hets­rå­det för­kla­rat USA:s age­ran­de kring at­tac­ken mot den irans­ke topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni.

Hon skri­ver där att det var ”nöd­vän­digt” att dö­da So­lei­ma­ni för att skyd­da ame­ri­kansk per­so­nal och in­tres­sen i Mel­la­nöstern.

Craft skri­ver vi­da­re att USA är re­do att för­ut­sätt­nings­löst in­le­da för­hand­ling­ar med Iran, ”med må­let att för­hind­ra yt­ter­li­ga­re fa­ra för in­ter­na­tio­nell fred och sä­ker­het el­ler upp­trapp­ning från den irans­ka re­gi­men”.

Pre­si­dent Do­nald Trump avi­se­ra­de un­der ons­da­gen in­te nå­gon ny hämn­d­at­tack mot Iran, och sa­de att Iran valt att ta ett kliv till­ba­ka.

– Vil­ket är en bra sak för al­la in­blan­da­de par­ter och en väl­digt bra sak för värl­den. Inga ame­ri­kans­ka el­ler ira­kis­ka liv gick för­lo­ra­de, sa­de Trump, som var­na­de för and­ra for­mer av ve­der­gäll­ning­ar och upp­ma­nar Na­to att ta ett stör­re an­svar i re­gi­o­nen.

Inga ame­ri­ka­ner ska­da­des i at­tac­ken mot mi­li­tär­ba­ser i Irak un­der nat­ten till onsdag. Vis­sa be­dö­ma­re tror, och mi­li­tä­ra käl­lor i väst upp­ger, att Iran av­sikt­ligt und­vek att dö­da ame­ri­ka­ner i at­tac­ker­na. Men Pen­ta­gons för­svars­chef Mark Mil­ley tillhör in­te dem.

– Jag tror, ba­se­rat på vad jag sett och vad jag vet, att de ha­de för av­sikt att or­sa­ka struk­tu­rel­la ska­dor, för­stö­ra for­don och ut­rust­ning och flyg­plan och att dö­da per­so­nal.

Det är min eg­na per­son­li­ga be­döm­ning, sä­ger han.

Ut­ta­lan­den från Irans re­vo­lu­tions­gar­de ty­der dock på att hämn­den på So­lei­ma­nis död än­nu in­te är ta­gen. Be­fäl­ha­va­ren Ab­dul­la Arag­hi ta­lar om en ”hård ve­der­gäll­ning” som kom­mer att drab­ba USA in­om kort.

Sent på ons­dags­kväl­len ljöd si­re­ner­na i Bag­dad på nytt. Två ra­ke­ter slog ned i den ira­kis­ka hu­vud­sta­dens så kal­la­de grö­na zon – det strängt be­va­ka­de om­rå­de där re­ge­rings­bygg­na­der och ut­länds­ka be­skick­ning­ar finns. En Reu­ters-käl­la upp­ger att en av ra­ke­ter­na lan­da­de hund­ra me­ter från USA:s am­bas­sad.

Kort där­på med­de­la­de den ira­kis­ka mi­li­tä­ren att ing­en ha­de ska­dats. Det är än­nu oklart vil­ka som av­fy­ra­de dem.

Jag tror, ba­se­rat på vad jag sett och vad jag vet, att de ha­de för av­sikt att or­sa­ka struk­tu­rel­la ska­dor, för­stö­ra for­don och ut­rust­ning och flyg­plan och att dö­da per­so­nal

Ar­kiv­bild: Andrew Har­nik

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump och lan­dets FN-am­bas­sa­dör Kel­ly Craft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.