Carl Kru­sell

Göteborgs-Posten - - Namn -

Carl Kru­sell, Gö­te­borg, har ef­ter en kor­ta­re tids sjuk­dom läm­nat oss 84 år gam­mal. När­mast an­hö­ri­ga är bar­nen Ca­ro­li­ne och Jo­han med fa­mil­jer.

Kap­te­nen i Flot­tans re­serv, vår skepps­kam­rat och vän, vars fi­nur­lig­het och skratt ekar nu tomt i vå­ra mäs­sar i land och om­bord. Sjö­mannen och fram­för allt na­vi­ga­tö­ren och sig­na­lis­ten läm­na­de ho­nom ald­rig un­der sin långa kar­riär så­väl ci­vilt i drygt tre de­cen­ni­er in­om Svens­ka Osta­si­a­tis­ka Kom­pa­ni­et och livs­långt in­om den Svens­ka Kungl. Flot­tan.

Ef­ter s in­sjö of­fi­cersex­a­men 1960 och pa­ral­lellt med sitt­dag li­ga­för­värv, var C al­le myc­ket ak­tiv in­om Flot­tans Re­ser­vof­fi­cerskår. Han del­tog ti­digt med fram­gång i så­väl na­tio­nel­la som nor­dis­ka marina täv­ling­ar för re­ser­vof­fi­ce­ra­re. Cal­le blev ”Pri­mus mo­tor” i att för­u­tom Fin­land, in­vol­ve­ra så­väl Nor­ge som Dan­mark i det nor­dis­ka sa­m­ar­be­tet för att i täv­lings­form öka för­stå­el­sen mel­lan de oli­ka marina flot­tor­na. Med Cal­les mångsidig­het och för­må­ga att se ”värl­dens ting” ur an­norlun­da och ovan­li­ga per­spek­tiv­ställ­de han täv­lings­upp­gif­ter i prak­tisk pre­ci­sions­na­vi­ge­ring och sig­nal e ring ge­nom­svå­ra och of­ta ”klu­ri­ga” frå­ge­ställ­ning­ar.

Med en­he­ter ur den svens­ka Kust­flot­tans 121. skol­di­vi­sion med si­na min­sve­pa­re typ mind­re, så kal­la­de M-bå­tar, led­de och ge­nom­för­de Cal­le marina täv­ling­ar runt Sve­ri­ges kus­ter. Des­sa platt­for­mar för ar­range­mang­en led­de till att Cal­le varmt stöt­ta­de be­va­ran­det av den nu sista M-bå­ten, i nä­ra nog ori­gi­nal­skick, som ock­så K-märkts och bli­vet ett eget fullt sjö­gå­en­de mu­sei­far­tyg, M 20.

Cal­les ny­fi­ken­het och för­må­ga att fin­na lös­ning­ar och spå­ra upp möj­lig­he­ter om­sat­te han även i sin ut­märk­ta bok ”Sjö­styc­ken” (Ma­rin­mål­ning­ar) (Stel­la Ma­ris för­lag). Ge­nom nog­gran­na ef­ter­forsk­ning­ar i mu­se­er och arkiv lyc­ka­des han spå­ra upp 70 be­fäl och med 300 bil­der sam­man­stäl­la sin fi­na bok.

Han por­trät­te­rar konst­nä­rer­na vars sjö­styc­ken må­la­des av be­fäl i Kungl. Flot­tan åren 1750-2000 – ett 250-årigt kul­tur­arv!

Pri­vat seg­la­de Cal­le med sitt ”An­ka­re i mös­san” gär­na längs den svens­ka väst­kus­ten där han fann ut­lopp och ro för si­na fun­de­ring­ar och alltid med idéer om fram­ti­den.

När han nu seg­lar vi­da­re på oänd­lig­he­tens oce­an går vå­ra tan­kar till Cal­les barn och barn­barn.

Tack Cal­le!

Skepps­kam­ra­ter­na i För­e­ning­en M 20 Åke Fog­ham­mar, Gö­ran Ring­qvist och An­ders To­relm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.