Lis­ta: Fem van­da­li­se­ra­de konst­verk i Gö­te­borg ”

Det är in­te ba­ra Zlatan-sta­tyn i Mal­mö som ut­satts för upp­re­pad ska­de­gö­rel­se. Även i Gö­te­borg har konst­verk välts, sla­gits sön­der, klott­rats ned och må­lats över.

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Sho­re­li­ne­ste­nen i Slotts­sko­gen 1

I sam­band med Way Out West-fes­ti­va­len 2014 stod den plöts­ligt ba­ra där i Slotts­sko­gen: Sho­re­li­ne­ste­nen. Två ano­ny­ma konst­nä­rer ha­de tryckt dit sten­bum­ling­en som ock­så ha­de fått en mäs­sings­plat­ta med den upp­ma­nan­de tex­ten ”Spe­la Sho­re­li­ne”. Ste­nen sågs som en hyll­ning till rock­ban­det Bro­der Da­ni­el och i syn­ner­het till den upp­blos­sa­de, så kal­la­de ”Spe­la Sho­re­li­ne-rö­rel­sen”. Fick den va­ra ifred? Såklart in­te. Ste­nen väl­tes, mäs­sings­plat­tan bän­des bort, den ma­ga­si­ne­ra­des och ett tag lev­de den till och med i ex­il i Stock­holm.

Gun­nar Gren ut­an­för Gam­la Ul­le­vi 2

Sta­tyn ut­an­för Gam­la Ul­le­vi som fö­re­stäl­ler fot­bolls­le­gend aren Gun­nar Gren, en tredjedel av den klas­sis­ka tri­on Gre-No-Li, har åkt på en hel del stryk ge­nom åren. Se­nast i ju­ni 2017 då nå­gon typ av for­don ska ha dund­rat in i sta­tyn un­der­nat­ten. Ti­digt på mor­go­nen kal­la­des Jan­ne An­ders­son, drift­tek­ni­ker på park-och na­tur­för­valt­ning­en till plat­sen .” De tär trå­kigt. För gö­te­bor­gar­na be­ty­der den otro­ligt myc­ket, oav­sett om man är gai­sa­re el­ler öi­sa­re el­ler blå­vit”, sa­de han till GP. 2009 mang­la­des sta­tyn av en plog­bil, två år se­na­re väl­tes den över än­da av en van­dal, sam­ti­digt stals bol­len som Gun­nar Gren har som klist­rad vid fo­ten.

Värl­dens mins­ta sta­ty vid Ma­ri­a­plan 3

Lu­ci­a­kväl­len 2018 in­vig­des det som lan­se­ra­des som värl­dens mins­ta sta­ty vid Ma­ri­a­plan i Ma­jor­na. In­spi­re­ra­de av att man i In­di­en byggt en sta­ty fy­ra gång­er så stor som Fri­hets­gu­din­nan i New York vil­le man i Ma­jor­na gå åt and­ra hål­let. Sta­tyn skul­le upp­märk­sam­ma ar­be­tet med en mer håll­bar stads­del och pro­jek­tet med den lo­ka­la va­lu­tan: ma­jo­rer.

Sta­tyn kros­sa­des täm­li­gen om­gå­en­de. ”Det har krävts mål­med­ve­ten­het för att kun­na ge­nom­fö­ra det här. Vi är in­te ar­ga, men man är för­vå­nad att man or­kar läg­ga ener­gi på att för­stö­ra så­här”, sa­de pro­jekt­le­da­ren Kal­le Karls­son till GP.

Min­nes­mär­ket över Wal­len­berg 4

Min­nes­mär­ket över Ra­oul Wal­len­berg i Ha­ga­par­ken, den svens­ke di­plo­ma­ten som räd­da­de tu­sen­tals ju­dar un­der för­in­tel­sen, ut­sat­tes för upp­re­pad van­da­li­se­ring strax ef­ter in­vig­ning i slu­tet av maj 2007. Mo­nu­men­tet, ska­pat av konst­nä­ren Char­lot­te Gyl­len­ham­mar, ska­da­des först när nå­gon ris­ta­de in två horn i pan­nan på Wal­len­berg. Se­na­re klott­ra­de nå­gon el­ler någ­ra dit en Hit­ler-mu­stasch och ett fler­tal hak­kors.

Va­gi­na-mu­ra­len på Rin­gön 5

Vis­ser­li­gen in­te en sta­ty men konst­nä­ren Ca­ro­li­na Falk­holts mu­ral­mål­ning på Rin­gön fick ba­ra va­ra ifred någ­ra få da­gar ef­ter att den blev klar i sep­tem­ber 2016. Mål­ning­en, som fö­re­ställ­de en färg­glad va­gi­na, må­la­des över med vit färg. Hän­del­sen po­li­san­mäl­des och en be­drö­vad Falk­holt kom­men­te­ra­de sa­ken i GP: ”Det är ett slag mot al­la kvin­nor.” Jo­han Lin­dqvist jo­han.lin­[email protected]

2009 mang­la­des sta­tyn av en plog­bil, två år se­na­re väl­tes den över än­da av en van­dal, sam­ti­digt stals bol­len som Gun­nar Gren har som klist­rad vid fo­ten.

Bil­der: Olof Ohls­son, Jo­han Nils­son, Ste­fan Berg, Pri­vat, Per Wahl­berg

Den van­da­li­se­ra­de sta­tyn över Zlatan i Mal­mö väc­ker stor upp­märk­sam­het. Här hem­ma i Gö­te­borg finns ock­så fle­ra ex­em­pel på van­da­li­se­rad konst. Sho­re­li­ne­ste­nen i Slotts­sko­gen, Gun­nar Gren-sta­tyn och Wal­len­berg-mo­nu­men­tet är någ­ra ex­em­pel.

Bild: Tho­mas Jo­hans­son

Ca­ro­li­na Falk­holt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.