Pap­pa Niklas be­rät­tar om Li­as ovän­ta­de hem­re­sa

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­han Ry­lan­der jo­han.ry­lan­[email protected]

Li­as An­ders­son, 21, läm­na­de USA och dröm­men om NHL när han in­te måd­de bra.

– Det är själv­klart att han ska hem! Jag ha­de åkt och häm­tat ho­nom an­nars, sä­ger pap­pa Niklas An­ders­son till GP.

Det var härom­da­gen som Li­as An­ders­son be­rät­ta­de i GP att han läm­nat New York Rang­ers or­ga­ni­sa­tion på grund att den psy­kis­ka häl­san. Han måd­de helt en­kelt in­te bra ef­ter en rad in­ci­den­ter – och val­de att läm­na USA.

Ett kor­kat hoc­key­be­slut, en­ligt vis­sa – men den men­ta­la häl­san är vik­ti­ga­re i li­vet re­so­ne­ra­de den unge ta­lang­en som draf­ta­des som nummer sju av New York Rang­ers i den förs­ta run­dan 2017.

För­står du din sons val?

– Om jag för­står ho­nom? Ja, ab­so­lut! Det är själv­klart att han ska hem! Jag ha­de åkt och häm­tat ho­nom an­nars.

Det har va­rit så pass il­la, allt­så?

– Ja, det är det! När han in­te vill spe­la hockey knappt och är på ett av det störs­ta stäl­le­na i värl­den … ja, då är det nåt som in­te stäm­mer. När du är så myc­ket hockey som Li­as är … det är ju själv­klart.

Niklas An­ders­son är själv en av Frölun­das störs­ta iko­ner ge­nom ti­der­na. Hans trö­ja med nummer 24 sit­ter i Scan­di­na­vi­ums tak – och nu­me­ra är Niklas scout för NHL-la­get Los Ang­e­les Kings.

Han kan, minst sagt, bran­schen. – Det är själv­klart ing­en lek om du be­slu­tar dig för att åka hem. Det här är in­te hoc­key­re­la­te­rat, det har ing­et med hockey och att han har bli­vit ned­skic­kad till AHL att gö­ra. Det är det som folk mås­te för­stå. Han tän­ker på sin häl­sa, be­rät­tar Niklas An­ders­son.

När GP träf­fa­de so­nen Li­as An­ders­son i Frölun­da­borg härom­da­gen var det en all­var­lig och ned­stämd 21-åring som pra­ta­de … ut­an att kun­na be­rät­ta allt.

Men det märk­tes att han är ta­gen av all­va­ret i si­tu­a­tio­nen.

– För mig som har sett ho­nom växa upp, han har näs­tan gått runt med en hoc­key­klub­ba se­dan han var två år … Då är det ing­en lek, lik­som. Då får man verk­li­gen ta det på all­var. Jag är jät­te­glad att han fat­tat det här be­slu­tet – och stöt­tar ho­nom till 100 pro­cent. Själv­klart mås­te du stöt­ta nå­gon som in­te mår bra. Det är ba­ra nor­malt – och än mer när det är ens eg­na barn, sä­ger Niklas An­ders­son.

Kan du tyc­ka att unga hoc­key­spe­la­re åker för ti­digt till Nordamerik­a?

– Nja, det be­ror väl på hur du blir om­hän­der­ta­gen och hur si­tu­a­tio­nen är. Det är väl själv­klart att vis­sa in­te är mog­na att flyt­ta hem­i­från, men Li­as har bott hem­i­från i tre år in­nan det­ta och ha­de svens­kar och kom­pi­sar i la­get. I det­ta fall har in­te det va­rit pro­ble­met. Han får själv be­rät­ta, när han är mo­gen och re­do. Vad han känt, vad han tyc­ker. Jag vet ju det …

Vad tror du hän­der nu?

– Jag har ing­en aning. Jag är mest mån om att han hittar till­ba­ka och mår bra igen. Se­dan har han li­te ska­van­ker att ta hand om ock­så. Det får ta den tid det tar. Vi får stöt­ta och ta hand om det vi kan. Men jag är jät­te­glad att han gått på hockey di­rekt den se­nas­te ti­den. Det är ett frisk­hets­tec­ken ock­så. Det är jät­te­här­ligt att se.

Skul­le det va­ra bra att star­ta om i Sverige igen, tror du?

– Det är gans­ka up­pen­bart vad det be­ror på. Det är in­te att spe­la hockey i sig – ut­an det hand­lar om and­ra sa­ker. Så kan det va­ra för al­la, vad du har för ar­bets­mil­jö. Det är ba­ra att häl­san ska bli åter­ställd, så tror jag sä­kert att han kom­mer hit­ta till­ba­ka.

Själv­klart mås­te du stöt­ta nå­gon som in­te mår bra

Niklas An­ders­son

USA To­days hoc­key­re­por­ter Vin­ce Mer­cog­li­a­no har se­dan Li­as An­ders­son be­gär­de en flytt från New York Rang­ers den 21 de­cem­ber för­sökt få pra­ta med klub­bens ge­ne­ral ma­na­ger Jeff Gor­ton.

Rang­ers högs­te boss har ne­kat – och sagt att or­ga­ni­sa­tio­nen in­te kom­men­te­rar ären­det.

Mer­cog­li­a­no frå­ga­de ef­ter tors­da­gens trä­ning i New York ock­så Rang­ers hu­vud­coach Da­vid Qu­inn om han va­rit med­ve­ten om de men­ta­la pro­blem som Li­as An­ders­son har haft – på el­ler ut­an­för isen. Sva­ret blev över­ras­kan­de det här: – Jag läm­nar det till ge­ne­ral ma­na­ger Jeff Gor­ton. Det är på Jeffs bord. Jag har nog på mitt bord och vad vi ska gö­ra för att trä­na vårt lag.

Ar­kiv­bild: Mi­chael Erich­sen

Far och son An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.