Lag­kap­te­nen läm­nar Gais – kon­trak­tet bryts

Göteborgs-Posten - - Sport - Philip Trol­lér philip.trol­[email protected] Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Mar­cus Berg­holtz tid i Gais är över.

En­ligt upp­gif­ter till GP är lag­kap­te­nen och klub­ben över­ens om att bry­ta kon­trak­tet. Nu kan han ham­na i di­vi­sion 1.

När Gais höll of­fi­ci­ell trä­nings­pre­miär un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen sak­na­des Mar­cus Berg­holtz.

Så­väl trä­na­ren Ste­fan Jacobs­son som Jo­nas Ös­ter­gaard, sports­ligt an­sva­rig i sty­rel­sen, be­rät­ta­de att mitt­fäl­ta­ren re­hab­trä­na­de ef­ter den knäo­pe­ra­tion som ge­nom­för­des ef­ter för­ra sä­song­en.

– Han är ska­dad och kom­mer för­hopp­nings­vis till­ba­ka i trä­ning i slu­tet av januari, kon­sta­te­ra­de Jo­nas Ös­ter­gaard då.

Och visst kan Mar­cus Berg­holtz myc­ket väl va­ra till­ba­ka i trä­ning i slu­tet av må­na­den. Han kom­mer dock in­te åter­vän­da till Gais.

En­ligt upp­gif­ter till GP har par­ter­na kom­mit över­ens om att gå skil­da vägar. Där­med kom­mer kon­trak­tet, som skul­le ha sträckt sig över 2020, bry­tas in­om kort.

Vart Berg­holtz fort­sät­ter sin fot­bolls­kar­riär ef­ter Gais är än­nu oklart.

En­ligt upp­gif­ter till GP har fle­ra klubbar vi­sat in­tres­se för mitt­fäl­ta­ren un­der vin­tern. Där­ibland su­pe­ret­tan-klub­bar­na IK Brage och Jön­kö­pings Söd­ra samt di­vi­sion 1-klub­bar­na Ut­sik­tens BK (där den ti­di­ga­re Gais-trä­na­ren Bo­sko Oro­vic hål­ler till) och Lin­do­me GIF.

GP er­far att det lu­tar åt att Berg­holtz skri­ver på för den sist­nämn­da klub­ben. Sam­tal ska på­gå.

Berg­holtz kom till Gais inför sä­song­en 2018. Han väx­te snabbt ut till en nyc­kel­spe­la­re och inför fjol­års­sä­song­en tog han över lag­kap­tens­bin­deln från Carl Ny­ström.

GP har va­rit i kon­takt med bå­de Mar­cus Berg­holtz och Jo­nas Ös­ter­gaard. Ing­en av dem vill kom­men­te­ra upp­gif­ter­na.

Bild: Mi­chael Erich­sen

Mar­cus Berg­holtz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.