Lars­son mål­skytt – men fick läm­na pla­nen ef­ter ska­da

Göteborgs-Posten - - Sport - Pel­le Strand­man

Med sitt förs­ta mål i lands­lags­trö­jan blev Jor­dan Lars­son match­hjäl­te mot Mol­da­vi­en. Smolk i bä­ga­ren? Att an­fal­la­ren tving­a­des kli­va av ska­dad i mat­chen som Sverige vann med 1–0. – För­hopp­nings­vis är det ingen­ting far­ligt, sä­ger 22-åring­en till C Mo­re.

Sverige in­led­de lands­lagså­ret 2020 och ja­nu­a­ri­tur­nén i Qa­tar med se­ger.

Matchvin­na­re mot Mol­da­vi­en? Jor­dan Lars­son – som in­te läng­re be­hö­ver frå­ga pap­pa Hen­rik om hur det känns att gö­ra mål för Blå­gult.

– Jät­teskönt. Man vill än­då vi­sa sig från sin bäs­ta si­da och då är det skönt som an­fal­la­re att gö­ra mål och hjäl­pa la­get, sä­ger Spar­tak Moskva-an­fal­la­ren vars full­träff no­te­ra­des i den 32:a mi­nu­ten.

Må­let kom ef­ter ett mag­ni­fikt för­ar­be­te från Jesper Karls­son, till var­dags i Elfs­borg. 21-åring­en fin­ta­de bort sin mot­stån­da­re or­dent­ligt från straff­om­rå­dets väns­ter­si­da in­nan han med en pre­cis pass­ning ser­ve­ra­de Lars­son – som med ett di­stinkt di­rekt­skott klipp­te till med väns­tern och sat­te bol­len i nät­mas­kor­na.

– Jag låt­sa­des skju­ta och lu­ra­de ho­nom (den mol­da­vis­ke mot­stån­da­ren) till and­ra si­dan jord­klo­tet. Se­dan pas­sa­de jag ba­ra, sa­de Karls­son själv­sä­kert till C Mo­re i halv­tid.

För Jor­dan Lars­sons del fick mat­chen dessvär­re ing­et vi­da­re slut. 22-åring­en tving­a­des i den and­ra halv­le­ken kli­va av ska­dad ef­ter att ha av­bru­tit en djupled­slöp­ning med en kän­ning i fram­si­da lår.

– Jag vill in­te sä­ga för myc­ket, men det känns helt okej. Jag kän­de när jag stack i djupled att någon­ting hän­de i fram­si­dan. Det drog till li­te. Men jag kun­de än­då gå av, för­hopp­nings­vis är det ingen­ting far­ligt. Men jag vet in­te hur länge det är (som han blir bor­ta) än­nu, sä­ger Lars­son.

På frå­gan om han har stärkt si­na ak­ti­er inför Jan­ne An­ders­son till som­ma­rens mäs­ter­skap sva­rar han:

– Det får du frå­ga ho­nom om. Men jag hop­pas att jag har gjort det.

För­bunds­kap­te­nen? Han var nöjd med Jor­dans in­sats, men mind­re till­freds med an­falls­spe­let i stort.

– Han högg bra där fram­me, men vi an­vän­der vå­ra for­wards för li­te i spe­let.

Men det han gjor­de gjor­de han bra, Jor­dan, sä­ger Jan­ne An­ders­son till C Mo­re ef­ter mat­chen.

Den som fick mest be­röm var an­nars Djur­går­dens mitt­back Mar­cus Da­ni­el­son, som ef­ter sitt lyc­ko­sam­ma in­trä­de i lands­la­get un­der hös­tens EM-kval fick för­tro­en­det som lag­kap­ten mot Mol­da­vi­en.

– Mar­cus Da­ni­el­son är fan­tas­tisk bra. Han var så bra som jag för­vän­tar mig att han ska va­ra i en så­dan här match, sä­ger An­ders­son.

En landskamp åter­står för Sverige un­der ja­nu­a­ri­tur­nén. På sön­dag vän­tar Kosovo då Jan­ne An­ders­son kom­mer mönst­ra en helt an­nan el­va.

Bild: Jo­nas Ek­strö­mer

Mål­skyt­ten Jor­dan Lars­son (väns­ter) tac­kar Jesper Karls­son för fint för­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.