Jak­ten på årets ta­lang­er i gång

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - He­le­na Björkvall/TT

SÄSONGSSTA­RT

Ta­lang TV4 20.00

För­ra sä­song­en vann den 46-åri­ge sång­a­ren Mic­ke Holm ”Ta­lang” ef­ter en re­kor­djämn final. Nu star­tar en ny om­gång i jakt på årets ta­lang­er.

Ju­ry­med­lem­men La­Gay­lia Fra­zi­er gav för­ra sä­song­en Mic­ke Holm sin ”gol­den buz­zer” och skic­ka­de ho­nom di­rekt till final. Un­der åren som gått har per­so­ner med oli­ka fär­dig­he­ter med­ver­kat i pro­gram­met. Någ­ra av vin­nar­na har se­dan dykt upp i and­ra sam­man­hang, till ex­em­pel jojk­sång­a­ren Jon Hen­rik Fjäll­gren och sång­ers­kan Za­ra Lars­son.

I sä­songs­star­ten med­ver­kar bland and­ra ke­mi­pro­fes­sorn Fred­dy och sång­ers­kan Mar­gaux, 11 år. Vi får ock­så mö­ta ma­gi­kern Jo­han som lo­vat att bju­da på en re­jäl över­rask­ning.

I ju­ryn sit­ter som van­ligt Da­vid Bat­ra, La­Gay­lia Fra­zi­er, Bi­an­ca Ingros­so och Alex­an­der Bard. Pro­gram­le­da­re är Pär Lern­ström och Sa­mir Ba­dran.

Fo­to: Mag­nus Ragn­vid

Bat­ra, Fra­zi­er, I■gros­so och Bard, fla■ke­ra­de av pro­gram­le­dar■a Bad­ra■ och Ler■ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.