Här är lis­tan på de fö­re­tag vi kla­gar mest på

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Le­na Ström­berg le­na.strom­[email protected]

Fu­la säljknep och snå­ri­ga abon­ne­mang. När Kon­su­ment Gö­te­borg lis­tar de fö­re­tag som gö­te­bor­gar­na kla­gar mest på finns bå­de ny­kom­ling­ar och åter­falls­för­bry­ta­re med.

Kon­su­men­ter upp­le­ver att de blir lu­ra­de och Kon­su­ment Gö­te­borgs kla­go­lis­ta fort­sät­ter att top­pas av de sto­ra elekt­ro­nik- och te­le­kom­bo­la­gen. – Vi är li­te tröt­ta på det, sä­ger kon­su­mentråd­gi­va­re Lou­i­se Ek som till­sam­mans med två kol­le­ger sä­ger ifrån i en de­battar­ti­kel i GP.

Vårt upp­kopp­la­de liv krä­ver mo­bi­ler, surf­plat­tor, and­ra pry­lar och abon­ne­mang. Att det ock­så or­sa­kar pro­blem av­speglas i Kon­su­ment Gö­te­borgs sta­tistik. Kla­go­top­pen av en­skil­da fö­re­tag fylls 2019 pre­cis som un­der se­na­re år av de sto­ra elekt­ro­nik- och te­le­kom­bo­la­gen, bland an­nat för att kon­su­men­ter upp­le­ver att de blir lu­ra­de. Ex­em­pel­vis kan det hand­la om att de bett att få in­for­ma­tion skic­kad om ett abon­ne­mang men i stäl­let får en av­tals­be­kräf­tel­se.

Te­le­komsek­torn är dock in­te störst, ut­an mest pro­blem se­dan någ­ra år till­ba­ka har kon­su­men­ter­na in­om bo­stads­om­rå­det. Un­der 2019 hand­la­de 16,9 pro­cent om det­ta. Te­le­kom­bo­la­gens tjänster stod för 10,4 pro­cent i Kon­su­ment Gö­te­borgs

sta­tistik, för förs­ta gång­en över 10 pro­cent. Det­ta sam­ti­digt som den ti­di­ga­re ök­ning­en av det to­ta­la an­ta­let kon­su­ment­kon­tak­ter har pla­nat ut.

Dock tar hant­verks­fö­re­ta­gen ald­rig plats på kla­go­top­pen ef­tersom det hand­lar om många små fö­re­tag, åt­minsto­ne jäm­fört med elekt­ro­nik- och te­le­komjät­tar­na som ham­nar på lis­tan. Un­der se­na­re år har des­sa sto­ra fö­re­tag par­ke­rat på kla­go­top­pen och by­ter ba­ra plats med varand­ra, från ett år till ett an­nat.

Lou­i­se Ek är en av kon­su­mentråd­gi­var­na på Kon­su­ment Gö­te­borg som ock­så ser­var fle­ra krans­kom­mu­ner. Hon och hen­nes kol­le­ger hjäl­per råd­vil­la kon­su­men­ter att na­vi­ge­ra rätt bland de­ras rät­tig­he­ter när de kö­per va­ror och tjänster.

– Det är sto­ra se­ri­ö­sa fö­re­tag som top­par lis­tan år ef­ter år. Vi är li­te tröt­ta på det, sä­ger kon­su­mentråd­gi­va­re Lou­i­se Ek.

Att kon­su­men­ter­na hör av sig till dem och kla­gar be­hö­ver in­te be­ty­da att de i slutän­dan får rätt gente­mot fö­re­ta­gen, men de är miss­nöj­da med hur de bli­vit be­möt­ta och vill ha hjälp av kon­su­mentråd­gi­var­na.

El­gi­gan­ten de­lar förstap­lat­sen med Te­lia och där­ef­ter pla­ce­rar sig Com­hem.

På fjär­de plats åter­finns ny­kom­ling­en Via­sat, som in­te ens fanns bland topp 20 fö­re­gå­en­de år.

– Det ver­kar som om det fö­re­ta­get har gjort nå­gon för­änd­ring i or­ga­ni­sa­tio­nen som gjort att för­sälj

Lou­i­se Ek

nings­me­to­der­na för­säm­rats, sä­ger Lou­i­se Ek.

Hon re­do­gör för ett ex­em­pel, där en kon­su­ment som för­sökt få rätt gente­mot Via­sat di­rekt blev hän­vi­sad till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, med si­na be­svär. ”Vänd dig till ARN, du kom­mer att få fel”, ska kun­den ha fått hö­ra från fö­re­ta­get.

– Se­dan räck­te det med att kon­su­men­ten an­mäl­de Via­sat. Han fick rätt från fö­re­ta­get så snart an­mä­lan kom­mit in – ären­det togs där­för ald­rig upp.

Synd att det ald­rig prö­va­des, tyc­ker hon. I de be­slu­tan­de oli­ka fack­nämn­der­na sit­ter bå­de ju­ris­ter och re­pre­sen­tan­ter för re­spek­ti­ve bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner med i be­sluts­pro­ces­sen.

– Det är där fö­re­ta­gen får re­da på om de gör rätt el­ler fel.

Via e-post sva­rar

Mah­moud Mustap­ha, Sve­ri­ge­chef för Via­sat Con­su­mer, som an­sva­rar för Via­sats kon­su­ment­tjäns­ter som fi­ber- och tv-tjänster:

– Så ska det na­tur­ligt­vis in­te gå till och det är nå­got vi föl­jer upp in­ternt. När en kund be­hö­ver hjälp el­ler support har vi i al­la lä­gen an­svar för att kun­den får den support och det stöd som be­hövs in­om ra­men för vårt av­tal, och vi ser gär­na att man kon­tak­tar oss med even­tu­el­la frå­gor el­ler fun­de­ring­ar. Vi har alltid vå­ra kun­der i fo­kus och job­bar stän­digt med att för­bätt­ra de­ras upp­le­vel­se.

Även Via­sat har

no­te­rat en ”ök­ning av an­ta­let kun­dären­den i takt med att vår för­sälj­ning har ökat” och Mah­moud Mustap­ha skri­ver att ”vi föl­jer he­la ti­den upp vårt ar­be­te med ana­lys av vad som kan för­bätt­ras” och att så­väl Svenskt kva­li­tets­in­dex som fö­re­ta­gets eg­na kva­li­tets­un­der­sök­ning­ar vi­sar på oför­änd­rad kund­nöjd­het mel­lan 2018 och 2019.

Även hos den na­tio­nel­la kon­su­ment­tjäns­ten Hal­lå kon­su­ment har an­ta­let kla­go­mål på Via­sat ökat från 2018 till 2019, från 670 till 696 ären­den. De fles­ta ären­den hand­lar om av­tals­vill­ko­ren, det vill sä­ga oe­nig­het om vad som av­ta­lats el­ler att kon­su­men­ten stäl­ler sig frå­gan­de kring av­ta­lets for­mu­le­ring.

Det Gö­te­borgs­ba­se­ra­de fö­re­ta­get

Kli­mat­hjäl­pen har kom­mit på kla­go­top­pen på grund av snå­ri­ga av­tal. Där har fle­ra kon­su­men­ter an­mält fö­re­ta­get till Kon­su­ment­ver­ket, bland an­nat för ute­läm­nan­de av in­for­ma­tion i sam­band med att av­tal har in­gåtts.

Det kan va­ra trös­te­rikt att hö­ra att även Lou­i­se Ek som är ju­rist har svårt att få koll fullt ut på vad som gäl­ler för ett abon­ne­mang och vad som står i ett av­tal.

– Ja, det var när jag skul­le kö­pa ett in­ter­ne­ta­bon­ne­mang till min surf­plat­ta.

Det fanns två al­ter­na­tiv, an­ting­en skul­le hon kö­pa ett tvil­ling­kort till mo­bi­len och de­la den sur­fen el­ler kö­pa ett eget abon­ne­mang till surf­plat­tan.

– Jag frå­ga­de då fle­ra gång­er om det var upp­säg­nings­tid på det eg­na abon­ne­mang­et och fick sva­ret att nej, det var ing­en bind­nings­tid och dess­utom skul­le jag få ra­batt, för­kla­rar Lou­i­se Ek.

Va­let föll då

på det­ta al­ter­na­tiv, men när hon skul­le skri­va på upp­märk­sam­ma­de hon att ra­bat­ten in­te fanns med, på­pe­ka­de det­ta och fick ett an­nat av­tals­pap­per som hon skrev un­der.

– Men när jag kom hem upp­täck­te jag att det var tolv må­na­ders bind­nings­tid i det av­tal jag skri­vit på. Jag ring­de di­rekt och fick då ve­ta att jag in­te kun­de få ra­batt och ing­en bind­nings­tid sam­ti­digt. Det var in­te den in­for­ma­tio­nen jag fått i bu­ti­ken och ha­de jag fått ve­ta det skul­le jag gjort ett an­nat val och först tes­tat om det räck­te med tvil­ling­kort, kon­sta­te­rar hon.

Även om ök­ning­en

av al­la kon­su­ment­kon­tak­ter, samt­li­ga be­sök, sam­tal och e-post, hos Kon­su­ment Gö­te­borg har pla­nat ut un­der se­na­re år är det allt fler som kom­mer fy­siskt till kon­su­mentråd­gi­var­nas kon­tor.

– Det sä­ger nå­got om ären­de­nas svå­rig­he­ter, att kon­su­men­ter­na kom­mer med dokument och vill kän­na sig tryg­ga med att vi verk­li­gen för­står dem. Det di­gi­ta­la ut­an­för­ska­pet är nå­got vi mär­ker av allt mer. Det sä­ger ock­så nå­got om vik­ten av den lo­ka­la kon­su­mentråd­giv­ning­en, sä­ger Lou­i­se Ek.

Hen­nes be­döm­ning är att det finns ett stort mör­ker­tal, att be­ho­vet är stör­re än vad som nu av­speglas i sta­tisti­ken.

– Det finns kon­su­men­ter som in­te vet om vil­ken typ av hjälp de kan få, el­ler ens att vi finns. Jag tror ock­så att de som in­te kla­rar av att ta till sig si­na kon­su­menträt­tig­he­ter i hög grad är sam­ma per­so­ner som in­te kla­rar av den di­gi­ta­la bar­riä­ren, sä­ger Lou­i­se Ek.

Det är sto­ra se­ri­ö­sa fö­re­tag som top­par lis­tan år ef­ter år. Vi är li­te tröt­ta på det. Kon­su­mentråd­gi­va­re, Kon­su­ment Gö­te­borg

Vart ti­on­de kla­go­mål och sam­tal till Kon­su­ment Gö­te­borg un­der 2019 hand­la­de om elekt­ro­nik- och te­le­kom­bo­la­gen. På fjär­de plats åter­finns ny­kom­ling­en Via­sat.

Ar­kiv­bild: Mostp­ho­tos

Ar­kiv­bild: Jo­nas Ek­strö­mer

Hant­verkstjäns­ter är i topp in­om bostad, det störs­ta pro­blem­om­rå­det. Dock är hant­ver­kar­nas fö­re­tag små i för­hål­lan­de till de sto­ra elekt­ro­nik- och te­le­kom­bo­la­gen och ham­nar där­för in­te på kla­go­top­pen.

Ar­kiv­bild: Lars Pe­hr­son

Pry­lar och abon­ne­mang or­sa­kar kon­su­men­ter­na be­kym­mer. El­gi­gan­ten och Te­lia top­par Kon­su­ment Gö­te­borgs kla­go­topp för 2019.

Ar­kiv­bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

In­om ka­te­go­rin te­le­kom är frå­gor om mo­bil­te­le­fo­ni mest fö­re­kom­man­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.