Sve­ri­ges her­rar lad­da­de inför EM

Hand­bolls-EM drog igång i går. Tur­ne­ring­en spelas i Sverige, Nor­ge och Ös­ter­ri­ke. Blå­gult spe­lar sin förs­ta match i kväll mot Schweiz i Scan­di­na­vi­um.

Göteborgs-Posten - - Namn - Jens Bor­ne­mann

Till var­dags är An­dy Sch­mid klubb­kam­rat med de svens­ka EM-mål­vak­ter­na. Men den schwei­zis­ka stor­stjär­nan ha­de helst slup­pit mö­ta dem re­dan i EM-pre­miä­ren.

– De vet ju ex­akt hur jag skju­ter, sä­ger 36-åring­en.

Det har va­rit en lång vän­tan bå­de för An­dy Sch­mid och för det schwei­zis­ka hand­bolls­lands­la­get.

Den 36-åri­ga mitt­ni­an är den en­de spe­la­ren i truppen som vet hur det känns att spe­la ett stort mäs­ter­skap och ha­de näs­tan bör­jat ge upp när Schweiz lyc­ka­des kva­la in till EM – lands­la­gets förs­ta mäs­ter­skap se­dan hem­ma-EM 2006.

– I bör­jan var det okej. Men de se­nas­te åren har det bli­vit job­bi­ga­re om jag ska va­ra är­lig, sä­ger An­dy Sch­mid.

– Ef­tersom jag blir äld­re kändes det nä­ra att jag ald­rig mer skul­le få spe­la EM el­ler ett VM. Så jag är jät­te­glad att jag kan spe­la nu.

Där­e­mot, med­ger Sch­mid, är han in­te li­ka glad över lott­ning­en. Att re­dan i förs­ta mat­chen be­hö­va mö­ta Sverige inför hem­ma­publi­ken i Gö­te­borg blir en tuff upp­gift för Schweiz. Och en svår upp­gift för ho­nom per­son­li­gen ock­så.

In­te nog med att den svens­ke för­bunds­kap­te­nen Kristján Andrés­son är hans trä­na­re i tys­ka Rhe­inNec­kar Löwen och att svens­ke för­sva­ra­ren Jesper Ni­el­sen har bra koll på ho­nom där­i­från. Dess­utom ställs han ju mot mål­vakts­du­on Andre­as Pa­lic­ka och Mi­kael Ap­pel­gren.

– Det blir kons­tigt. Det är in­te den bäs­ta öpp­nings­mat­chen för oss el­ler för mig per­son­li­gen. Det kom­mer att bli tufft, sä­ger Sch­mid om mat­chen mot klubb­kom­pi­sar­na.

– Co­achen vet ex­akt hur jag spe­lar, Jesper Ni­el­sen vet ex­akt hur jag spe­lar och mål­vak­ter­na vet ex­akt hur jag skju­ter. Så jag mås­te kanske för­sö­ka änd­ra nå­got.

Sam­ti­digt är det oru­ti­ne­ra­de schwei­zis­ka lands­la­get fyllt av själv­för­tro­en­de ef­ter de se­nas­te årens upp­åt­gå­en­de trend. Mi­chael Su­ter, som tog över som för­bunds­kap­ten 2016, har ge­nom­fört en ge­ne­ra­tions­väx­ling som nu bör­jat ge re­sul­tat.

I kväll är det upp till be­vis på riktigt, även för An­dy Sch­mid.

Frå­gan är ba­ra vad Andre­as Pa­lic­ka och Mi­kael Ap­pel­gren har att sä­ga om det.

– Jag tror att mål­vak­ter­na har en för­del. I en tät si­tu­a­tion kan man in­te alltid väl­ja hur man skju­ter, ut­an går på in­stinkt, sä­ger Sch­mid.

– Men jag ska för­sö­ka hål­la hu­vu­det kallt. Häl­sa dem att jag in­te kom­mer att väl­ja sam­ma hörn som på trä­ning­ar­na.

Bild: Björn Lars­son Rosvall

Bild: Ti­bor Il­ly­es

An­dy Sch­mid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.