Så hittar du schys­ta re­stau­rang­er

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Eva Dunér ordf i Vi­si­ta Väst­ra

Re­plik till L Chris­ter, 3/1

Sig­na­tu­ren L Chris­ter ef­ter­frå­gar en de­kal som in­di­ke­rar se­ri­öst fö­re­ta­gan­de när han till ex­em­pel går på re­stau­rang.

Jag hål­ler helt med ho­nom om att det är viktigt att ve­ta att man läg­ger si­na peng­ar hos se­ri­ö­sa ak­tö­rer som gör rätt för sig och som man kan li­ta på. För ho­tell och re­stau­rang­er finns re­dan det­ta då Vi­si­ta­mär­ket på dör­ren vi­sar att ve­der­bö­ran­de har kol­lek­tivav­tal och skri­vit un­der bran­schens etis­ka reg­ler. För­u­tom de­ka­len på dör­ren så finns ock­så saj­ten bras­tal­le.se som sam­lar al­la med­lem­mar i Vi­si­ta.

Ar­kiv­bild: xxx

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.