Forsk­ning är lös­ning­en

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Lennart Berg­vall

Re­plik till Ivan Jo­hans­son, 7/1

Det är bra att Ivan Jo­hans­son och fle­ra med ho­nom tän­ker på kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner. Jag har för egen del fy­ra barn­barn och kan där­för in­te neg­li­ge­ra frå­gan. Om nu Ivan tän­ker re­sa en ”runsten” med namn på de som an­sva­rar för lång­tids­för­va­ring­en av de sto­ra mäng­der kär­nav­fall vi sam­lat på oss un­der kärn­krafts­drif­ten, så är mitt för­slag att vi lå­ter Mil­jö­par­ti­et stå högst upp på den ste­nen.

Mil­jö­par­ti­et har ak­tivt ar­be­tat för att läg­ga ner Sve­ri­ges del­ta­gan­de i forsk­ning på kom­man­de kärn­krafts­tek­nik, och där­med dra­git sig un­dan an­svar för en lös­ning av pro­ble­met med kär­nav­fal­let. Näs­ta ge­ne­ra­tion kärn­kraft för­vän­tas an­vän­da det ut­tjän­ta bräns­let som nytt bräns­le. Även av­fal­let där­i­från mås­te slut­för­va­ras, men in­te läng­re än 1 000 år. Tving­as vi grä­va ner da­gens kär­nav­fall i 100 000 år, så har Mil­jö­par­ti­et ak­tivt med­ver­kat till att det blir så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.