Ef­ter lin­ba­nan: mer tra­fik över äl­ven

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Leif Bern­holds­son Ar­ki­tekt SAR/MSA

Tis­da­gens GP vi­sar ett fint för­slag till nytt fär­je­lä­ge vid Lind­hol­men som kom­plet­te­rar fär­je­lä­get vid Sten­pi­ren. Sy­ste­met kan ut­veck­las till he­la re­gi­o­nen om man ser äl­ven som en 200 me­ter bred mo­tor­väg rakt ge­nom cen­tra­la Gö­te­borg! Den rym­mer fos­sil­fritt all den tra­fi­kök­ning som Gö­te­borg kan be­hö­va i fram­ti­den!

Da­gens älv­tra­fik ut­nytt­jar ba­ra en bråk­del av ka­pa­ci­te­ten.

En stor del av pen­del­tra­fi­ken i cen­tra­la re­gi­o­nen kan flyt­tas ut på äl­ven.

Ar­kiv­bild: Per Wahl­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.