Till­ba­ka på job­bet – då stäng­er för­sko­lan

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Jo­han­na Cederblad

Jul­le­dig­he­ter­na är slut och det är dags att ta itu med job­bet igen. Men man hin­ner in­te mer än chec­ka in in­nan man mås­te ta le­digt igen. För då stäng­er för­sko­lan för pla­ne­ring.

En olös­lig krock mel­lan fle­ra in­tres­sen. En åter­kom­man­de fru­stra­tion för för­äld­rar sam­ti­digt som det för­stås ock­så finns ett starkt be­hov för för­sko­lor­na att pla­ne­ra verk­sam­he­ten, för­kla­rar Pa­trik Stenman, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på för­e­ning­en Hem och Skola.

Dess­utom blir det pro­blem på ar­bets­plat­ser­na då för­äld­rar mås­te ta le­digt, of­ta kort ef­ter jul­hel­ger el­ler som­mar­lov.

– Vi har brot­tats med det här i fle­ra år, men det finns ing­en tyd­lig lös­ning. Vi för­står verk­li­gen be­ho­vet av att pla­ne­ra i för­sko­lan, och att ge per­so­na­len se­mes­ter då and­ra är le­di­ga, sä­ger han.

För­sko­la och skola är sche­ma­styr­da, och kan in­te som and­ra sam­hällsvik­ti­ga verk­sam­he­ter hål­la öp­pet dyg­net runt, för­kla­rar han. Där­för fun­ge­rar det in­te att lå­ta per­so­na­len job­ba över­lap­pan­de för pla­ne­ring­en, som i ex­em­pel­vis vår­den.

– Jag tror in­te man kom­mer un­dan det här pro­ble­men med kon­flik­ter mel­lan de oli­ka in­tres­se­na.

Det finns inga la­gar för hur för­sko­lor får stänga för pla­ne­ring, sä­ger Eme­lie Höglund, un­der­vis­nings­råd på Skol­ver­ket. Sko­lor­nas stu­di­e­da­gar är där­e­mot re­gle­ra­de i la­gen, de får va­ra max fem per läsår.

– Det finns rätts­prax­is som in­ne­bär att det är ac­cep­ta­belt i un­dan­tags­fall att stänga för pla­ne­ring i för­sko­lan, sä­ger hon.

Men mer kon­kret vad ”i un­dan­tags­fall” in­ne­bär kan ing­en sä­ga, an­nat än att det in­te får va­ra van­ligt fö­re­kom­man­de.

Lot­ta An­ders­son Dam­berg, ut­re­da­re på Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Re­gi­o­ner

(SKR), är ock­så be­kant med in­tres­se­kon­flik­ten. Pro­blem för för­äld­rar och ar­bets­plat­ser, ja, men ock­så viktigt att bar­nen i för­sko­lor­na får det så bra där som möj­ligt.

– Det är tyd­ligt i reg­ler­na att för­sko­lans verk­sam­het ska föl­jas upp och ut­vär­de­ras, och för det be­hövs tid.

Ar­kiv­bild: Hå­kon Mosvold Lar­sen

För­sko­lan pla­ne­rar, då stäng­er verk­sam­he­ten. För bar­nens bäs­ta, en­ligt reg­ler­na, men det ger ock­så pro­blem för för­äld­rar­na och för ar­bets­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.