Sve­ri­ges el­ex­port till grann­län­der re­kord­hög

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Sve­ri­ges net­to­ex­port av el öka­de med om­kring 50 pro­cent 2019 jäm­fört med året fö­re, en­ligt pre­li­mi­när sta­tistik från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Ener­gi­fö­re­ta­get som Ekot ta­git del av.

Net­to­ex­por­ten mot­sva­ra­de där­med drygt 15 pro­cent av den to­ta­la pro­duk­tio­nen i Sverige.

Elen har främst ex­por­te­rats till Nor­ge och Fin­land som in­te kun­nat till­go­do­se si­na eg­na el­be­hov. I Fin­land har öpp­nan­det av en ny kärn­krafts­re­ak­tor för­se­nats och i Nor­ge har vat­ten­ma­ga­si­nen va­rit tor­ra­re än van­ligt.

Den svens­ka elen kom för­ra året fram­för allt från vat­ten- och kärn­kraft men vind­kraft­pro­duk­tio­nen öka­de med näs­tan en fem­te­del un­der året. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.