Psy­ko­lo­gens råd till den som oro­ar sig i onö­dan/li­der av över­dri­ven oro

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Bör­ja med att iden­ti­fi­e­ra den över­driv­na oron som just över­dri­ven oro. Sätt en eti­kett, ett namn på det: ”Oj, nu fick jag en orostan­ke, nu kom den här över­driv­na oron igen”.

Skri­va ner vad det är du oro­ar dig för ska­pa en di­stans mel­lan dig själv och din oro samt för att få per­spek­tiv på det.

En stra­te­gi som kan fun­ge­ra är att ska­pa en tid och plats där du kan ”oroa dig helt fritt”. Ta till ex­em­pel varje sön­dag, vid mitt köks­bord mel­lan 17 och 18. ”Då ska jag oroa mig och res­ten av vec­kan ska jag för­sö­ka skri­va ner och hän­vi­sa all min oro till min av­sed­da orosstund på sön­da­gar”.

Sök hjälp. ”Är oron så stark att du und­vi­ker sa­ker som du gär­na skul­le vil­ja gö­ra el­ler blir plåg­sam för dig att bä­ra så ta hjälp av en le­gi­ti­me­rad psy­ko­log. Det finns hjälp att få och det be­hö­ver in­te hand­la om en lång­va­rig be­hand­ling”. Käl­la: Christi­ne Mjärd­ner, Psy­ko­log­poo­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.