IS-kvin­nor och Sä­po i tv-drama

”Ka­li­fat” är den mest om­ta­la­de svens­ka tv-se­ri­en på länge. In­för pre­miä­ren på söndag har GP träf­fat tri­on som spe­lar hu­vud­rol­ler­na.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Jo­han­na Hag­ström jo­han­[email protected] TT

Ma­nus­för­fat­ta­ren Wil­helm Be­hr­man, som till­sam­mans med Niklas Rock­ström ska­pat ”Ka­li­fat”, fick idén när han i feb­ru­a­ri 2015 såg de om­ta­la­de bil­der­na på tre brittiska ton­årstje­jer som rymt hem­i­från och fång­ats av över­vak­nings­ka­me­ror på flyg­plat­sen Ga­twick på sin re­sa för att an­slu­ta till IS.

– Jag blev så him­la be­rörd, an­tag­li­gen ha­de det att gö­ra med att jag har en dot­ter i sam­ma ål­der. Hur kan nå­got så­dant här för­stås? Hur kan per­so­ner fat­ta så­da­na be­slut när de är så unga? Jag kän­de att jag mås­te un­der­sö­ka det, sä­ger Wil­helm Be­hr­man.

Skå­de­spe­lar­na Nora Ri­os,

Ali­et­te Op­heim och Gi­zem Er­do­gan gör de tre hu­vud­rol­ler­na i se­ri­en. Ri­os och Er­do­gan spe­lar unga kvin­nor som valt att re­sa från Sve­ri­ge för att an­slu­ta sig till IS. Op­heim spe­lar Sä­po-agen­ten som får nys om att ett terror­dåd pla­ne­ras.

De har al­la tre lagt ner myc­ket tid och ener­gi på re­se­ar­ch­ar­be­te in­för rol­ler­na och be­skri­ver in­spel­ning­ar­na i Stock­holm och i Am­man i Jor­da­ni­en (som får fö­re­stäl­la Raqqa) som ut­ma­nan­de men ock­så som nå­got som gav dem po­si­ti­va min­nen för li­vet.

– Det var tufft. Långa da­gar med in­ten­sivt ar­be­te. Man kom in som i en bubb­la och för mig, som är i bör­jan på kar­riä­ren, sat­te det verk­li­gen rib­ban för hur bra en pro­duk­tion kan va­ra, sä­ger Nora Ri­os.

Hon spe­lar ton­årstje­jen Sul­le, som re­vol­te­rar och sö­ker sin iden­ti­tet, och får upp ögo­nen för ele­vas­si­sten­ten Ib­be (Lan­ce­lot Ncu­be) i sko­lan. Han be­kräf­tar hen­ne och får hen­ne att kän­na sig vux­en, men hon ma­ni­pu­le­ras in i ra­di­ka­li­se­ring.

– Sul­le får med sig sin bäs­ta kom­pis och sin sys­ter på att re­sa till Raqqa. De har vär­vats på oli­ka sätt och det är nå­got jag har lärt mig i min re­se­arch, att även om det finns ge­men­sam­ma näm­na­re så har varje in­di­vid sin re­sa in i ra­di­ka­li­se­ring­en. sä­ger Nora Ri­os.

Sam­ti­digt sit­ter Par­vin, spe­lad av Gi­zem Er­do­gan, fast i en lä­gen­het i Raqqa, med be­bis på ar­men och ma­ken Hu­sam (Amed Bo­zan) som är IS-kri­ga­re. Hon fruk­tar för sitt och bar­nets liv och kon­tak­tar Sä­po-agen­ten Fa­ti­ma (Op­heim) för att få hjälp att ta sig där­i­från. I ut­byte sä­ger hon sig ha in­for­ma­tion om ett pla­ne­rat terror­dåd i Sve­ri­ge.

Hös­ten 2018 gjor­des

film­in­spel­ning­ar­na i Jor­da­ni­en, en in­ten­siv pe­ri­od som svet­sa­de sam­man tea­met.

– Det var ex­tre­ma kon­tras­ter. Vi bod­de på fint ho­tell och kör­des i Mer­ce­des till in­spel­ning­ar­na i en för­ort till Am­man, ett fat­tigt om­rå­de där många sy­ris­ka flyk­ting­ar lev­de. Vi job­ba­de 15 tim­mar om da­gen i en li­ten trång lä­gen­het och man åt typ en hum­mus om da­gen, sä­ger Gi­zem Er­do­gan.

Kan man ha ro­ligt på en så­dan in­spel­ning?

– Jag har ald­rig haft ro­li­ga­re i mitt liv. Du kom­mer dö när du ser se­ri­en och tän­ka att hur kan hon sit­ta och sä­ga att det här var kul att spe­la in? Men det är någon­ting med att job­ba med så be­gå­va­de män­ni­skor och få gå in i en värld med en ge­men­sam vi­sion. Det var en yn­nest, helt ma­giskt, sä­ger hon.

Re­gis­sö­ren Go­ran Ka­pe­ta­no­vic för­står vad hon me­nar, även om han in­vän­der mot or­det ”ro­ligt”.

– Jag har ald­rig sett så myc­ket tå­rar, svett och fru­stra­tion även om det är klart att vi skrat­ta­de ock­så. Det är all­mänt känt att det upp­står svart humor när man job­bar tajt un­der tuf­fa för­hål­lan­den. Jag kän­de myc­ket an­svar för al­la, det var många psy­ko­lo­gis­ka sam­tal, sä­ger han.

Han är stolt över vad de lyc­ka­des upp­nå.

– Det är in­te en gla­mo­rös se­rie, vi har valt att fil­ma väl­digt do­ku­men­tärt med långa sce­ner. Men in­ten­si­te­ten i skå­de­spe­le­ri­et är på en ni­vå jag in­te själv sett myc­ket av i svensk film. Det är väl­digt tro­vär­digt och an­norlun­da.

Bild: Nils Pet­ter Nilsson

Bild: Nils Pet­ter Nilsson

Nora Ri­os, Ali­et­te Op­heim och Gi­zem Er­do­gan spe­lar hu­vud­rol­ler­na i ”Ka­li­fat”. De­ras roll­fi­gu­rer ham­nar al­la i Raqqa, men på oli­ka vägar.

Arkivbild: AP Pho­to/Metro­po­li­tan Po­lice

De tre brittiska ton­å­ring­ar­na Ka­di­za Sul­ta­na,16, Sha­mi­ma Be­gum,15, och Ami­ra Aba­se, 15 på väg mot Raqqa för att an­slu­ta sig till IS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.